- Διαφήμιση -

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: “Ψήνεται” νέα σύγκρουση Παύλου Πολάκη – Γιάννη Στουρνάρα για το δάνειο από την Τράπεζα Αττικής

Η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να καλέσει σε εξηγήσεις τους επικεφαλής της Τράπεζας Αττικής, σχετικά με το καταναλωτικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ

Σύμ­φω­να με πολύ καλά πλη­ρο­φο­ρη­μέ­νες πηγές του healthview.gr, η διοί­κη­ση της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος ανα­μέ­νε­ται να καλέ­σει σε εξη­γή­σεις τους επι­κε­φα­λής της Τρά­πε­ζας Αττι­κής, σχε­τι­κά με το κατα­να­λω­τι­κό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, το οποίο έλα­βε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Υγεί­ας Παύ­λος Πολά­κης από την τελευταία.

Όλα δεί­χνουν ότι οδεύ­ου­με με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια σε μία νέα, σφο­δρή σύγκρου­ση μετα­ξύ του διοι­κη­τή της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δας Γιάν­νη Στουρ­νά­ρα και του Παύ­λου Πολά­κη, καθώς η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας θα διε­νερ­γή­σει πάραυ­τα δική της έρευ­να, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί εάν οι ιθύ­νο­ντες της Τρά­πε­ζας Αττι­κής τήρη­σαν τα δέο­ντα όσον αφο­ρά τη χορή­γη­ση του εν λόγω δανεί­ου στον Παύ­λο Πολάκη.

 

Πηγή www.healthview.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων