- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βανδαλισμοί σε προτομές ηρώων του ’21

Τα μνη­μεία μιας χώρας συντη­ρούν τη συλ­λο­γι­κή μνή­μη και προ­ά­γουν την εθνι­κή ταυ­τό­τη­τα. Τμή­μα­τα ενός ευρύ­τε­ρου χώρου που υπο­νο­μεύ­ε­ται και αμφι­σβη­τεί­ται διαρ­κώς με έντα­ση στα χρό­νια της κρί­σης. Μήπως η πολι­τεία, ο δήμος, πρέ­πει να επο­πτεύ­ει καλύ­τε­ρα την συλ­λο­γι­κή μας περιουσία;
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Πεδίο του Αρε­ως-Ευελ­πί­δων σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων