- Διαφήμιση -

Κοσμοσυρροή Πατούλη στο Περιστέρι

O Γ. Πατούλης ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στο Περιστέρι.

Στην ανα­γκαιό­τη­τα να υπάρ­ξει μια «δημιουρ­γι­κή ανα­τρο­πή και πολι­τι­κή αλλα­γή, στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής» καθώς και στο γεγο­νός ότι «η Νέα Αρχή για την Αττι­κή έχει κερ­δί­σει την εμπι­στο­σύ­νη της πλειο­ψη­φί­ας των κατοί­κων του Λεκα­νο­πε­δί­ου», ανα­φέρ­θη­κε ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γ. Πατού­λης, ως κεντρι­κός ομι­λη­τής σε εκδή­λω­ση της Δημο­τι­κής Τοπι­κής Οργά­νω­σης της ΝΔ στο Περιστέρι.

Στην εκδή­λω­ση παρέ­στη­σαν, μετα­ξύ άλλων, οι βου­λευ­τές της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Μ. Βαρ­βι­τσιώ­της και Μ. Για­κου­μά­τος, η Ευρω­βου­λευ­τής της ΝΔ Ε. Βόζε­μπεργκ, Πολι­τευ­τές, Αυτο­διοι­κη­τι­κοί Α’ και Β’ Βαθ­μού, υπο­ψή­φιοι αλλά και ο Πρό­ε­δρος ΔΗΜΤΟ Περι­στε­ρί­ου Λ. Καλα­μου­του­σά­κης και Νομαρ­χια­κής Β5 ΝΔ Δ. Μαυροιδάκος.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις υπο­ψη­φιό­τη­τες Δού­ρου και Σγου­ρού επι­σή­μα­νε ότι «η λύση στην Αττι­κή δεν είναι ούτε η παρά­τα­ση της σημε­ρι­νής παρακ­μής, ούτε η επι­στρο­φή στο παρελ­θόν. Ο κ. Σγου­ρός δεν άφη­σε πίσω του κανέ­να σημα­ντι­κό έργο και γι’ αυτό εξάλ­λου δεν επα­νε­ξε­λέ­γη το 2014. Η κα Δού­ρου έχει ταυ­τι­στεί με κατα­στρο­φι­κές στιγ­μές της Αττι­κής, αλλά και την από­λυ­τη δια­χει­ρι­στι­κή απο­τυ­χία. Στον ισχυ­ρι­σμό της ότι το έργο της είναι αθό­ρυ­βο, απα­ντά­με ότι το έργο της είναι αόρα­το. Το μόνο που είναι ορα­τό, είναι οι συνέ­πειες στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας από την απου­σία ουσια­στι­κού έργου».

Ο κ. Γιώρ­γος Πατού­λης αφού μετέ­φε­ρε στους πολί­τες «μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας και αυτο­πε­ποί­θη­σης για τη νίκη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη» τους κάλε­σε να ενώ­σουν τις δυνά­μεις τους και να δώσουν τη μάχη για την πολι­τι­κή αλλα­γή στην περι­φέ­ρεια Αττικής.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον Δήμαρ­χο Ανδρέα Παχα­του­ρί­δη επι­σή­μα­νε ότι, «στο Δήμο Περι­στε­ρί­ου υπάρ­χει ένας άξιος και ικα­νός Δήμαρ­χος, με σημα­ντι­κό έργο, ο οποί­ος αξί­ζει την ψήφο εμπι­στο­σύ­νης των πολιτών».

 

Ο συν­δυα­σμός Νέα Αρχή έχει σχέ­διο και μπο­ρεί να δώσει λύσεις

Ο κ. Γ. Πατού­λης ανα­φέρ­θη­κε στη συνέ­χεια στην ανά­γκη να δοθούν λύσεις στα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι κάτοι­κοι της Αττικής.

«Μετά από πολ­λά χαμέ­να χρό­νια πρέ­πει επι­τέ­λους να δοθούν λύσεις που θα κάνουν καλύ­τε­ρη τη ζωή των κατοί­κων της Αττι­κής. Απέ­να­ντι στις απο­τυ­χη­μέ­νες διοι­κή­σεις των τελευ­ταί­ων ετών, η παρά­τα­ξη μας Νέα Αρχή για την Αττι­κή  έχει σχέδιο».

Μετα­ξύ άλλων ανα­φέρ­θη­κε στις παρα­κά­τω βασι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες και παρεμβάσεις:

  • Απο­τε­λε­σμα­τι­κή πολι­τι­κή προ­στα­σία στην Αττι­κή. Ώστε να μην ξανα­ζή­σου­με τρα­γω­δί­ες όπως στη Μάν­δρα και το Μάτι.
  • Εφαρ­μο­γή ενός σύγ­χρο­νου μοντέ­λου δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των, χωρίς κιν­δύ­νους για το περι­βάλ­λον και τη δημό­σια υγεία και χωρίς να κοστί­ζει πανά­κρι­βα στην τσέ­πη των ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νων νοικοκυριών.
  • Να υπάρ­ξουν δρα­στι­κές παρεμ­βά­σεις και συνερ­γα­σί­ες, ώστε να δοθεί ανα­πτυ­ξια­κή ώθη­ση σε όλη την Αττι­κή και ιδιαί­τε­ρα στις περιο­χές εκεί­νες που η ανερ­γία μαστί­ζει τις τοπι­κές κοινωνίες.
  • Να προ­στα­τευ­θούν, να αυξη­θούν και να ανα­δει­χθούν οι ελεύ­θε­ροι χώροι πρα­σί­νου και αναψυχής.
  • Να υλο­ποι­η­θούν υπερ­το­πι­κές δρά­σεις και πρω­το­βου­λί­ες για την ασφά­λεια του πολί­τη, την τοπι­κή ανά­πτυ­ξη και τον πολιτισμό.

Κλεί­νο­ντας την ομι­λία του πρό­σθε­σε ότι η «Νέα Αρχή για την Αττι­κή» μπο­ρεί να συμ­βά­λει στην ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση της Αττι­κής «αυτό που σας ζητώ, είναι η ενερ­γός συμ­με­το­χή σας στον αγώ­να που δίνου­με. Οι επό­με­νοι μήνες είναι κρί­σι­μοι, σας θέλου­με όλους δίπλα μας για­τί η προ­σπά­θεια αυτή, μας αφο­ρά όλους».

 

Πηγή www.epoli.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων