- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία – Εγκλωβισμοί πολιτών σε ασανσέρ στην Αθήνα

Μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 9 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ανθρώπων από ασανσέρ σε πολλές περιοχές της Αθήνας

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στην Πυρο­σβε­στι­κή εδώ και λίγη ώρα από δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε πολ­λές περιο­χές της Αθή­νας με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­χουν εγκλω­βι­σμέ­νοι άνθρω­ποι μέσα σε ασανσέρ. 

Μέχρι στιγ­μής η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία έχει δεχθεί του­λά­χι­στον 25 κλή­σεις για απε­γκλω­βι­σμούς ανθρώ­πων από ασαν­σέρ σε πολ­λές περιο­χές της Αθήνας.

H Αθή­να από το πρωί πλήτ­τε­ται από την κακο­και­ρία Χιό­νη η οποία έχει προ­κα­λέ­σει προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση. Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες μια γραμ­μή υπε­ρυ­ψη­λής τάσης στον Αγιο Στέ­φα­νο έπε­σε και επα­νήλ­θε και αυτό απο­δί­δε­ται στις κακές και­ρι­κές συν­θή­κες και είχε απο­τέ­λε­σμα τις δια­κο­πές ρεύματος.

Προ­βλή­μα­τα στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση διέ­κο­ψαν δύο φορές τον ημι­τε­λι­κό της Κύμης με τον ΠΑΟΚ, την ώρα που έπε­φτε η τάση και στο ΟΑΚΑ, και 52 λεπτά πριν το τζά­μπολ του ντέρ­μπι Πανα­θη­ναϊ­κός – Ολυμπιακός.

«Κόλαση» στους δρόμους της Αθήνας – Μεγάλη υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί

Οπλι­σμέ­νοι με υπο­μο­νή πρέ­πει να είναι οι οδη­γοί που σκο­πεύ­ουν να μετα­κι­νη­θούν τις επό­με­νες ώρες στην Αθή­να καθώς η βρο­χή που πέφτει σε πολ­λές περιο­χές της πόλης δυσκο­λεύ­ει κατά πολύ τις μετακινήσεις.

Οι οδη­γοί πρέ­πει να είναι ταυ­τό­χρο­να και πάρα πολύ προ­σε­κτι­κοί καθώς λόγω της ολι­σθη­ρό­τη­τας σε πολ­λούς δρό­μους έχουν σημειω­θεί τρο­χαία ατυχήματα.

Σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα εντο­πί­ζο­νται και πάλι στον Κηφι­σό. Στο ρεύ­μα καθό­δου τα οχή­μα­τα πηγαί­νουν σημειω­τόν από το ύψος της Κηφι­σιάς και συγκε­κρι­μέ­να από το ύψος της γέφυ­ρας Καλυ­φτά­κη  με την κατά­στα­ση να γίνε­ται καλύ­τε­ρη μετά τα ΚΤΕΛ του Κηφισού.

Σημα­ντι­κές καθυ­στε­ρή­σεις κατα­γρά­φο­νται και στο ρεύ­μα ανό­δου από Ρέντη μέχρι το ύψος της Αχαρνών.

Μπο­τι­λιά­ρι­σμα κατα­γρά­φε­ται και στα δύο ρεύ­μα­τα της Κηφι­σί­ας, στη Βασ. Σοφί­ας, τη Βασ. Κων­στα­ντί­νου, την Μεσο­γεί­ων και την Κατεχάκη.

Πυκνή ροή και σε Πατη­σί­ων, λεω­φό­ρο Αθη­νών, Ιερά Οδό, Πει­ραιώς και Θηβών. Σημα­ντι­κά προ­βλή­μα­τα και στους δρό­μους γύρω από το λιμά­νι του Πειραιά.

Τέλος κλει­στή να υπεν­θυ­μί­σου­με πως είναι η Λεω­φό­ρος Πάρ­νη­θος από το ύψος του τελε­φε­ρίκ προς το καζί­νο λόγω χιονόπτωσης.

 

Πηγή http://www.eleftherostypos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων