- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ο πρώτος αυτόματος πωλητής κάνναβης στην Αθήνα

Ο καταναλωτής μπορεί να βρει προϊόντα με cdb, ανθούς ήμερης κάνναβης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσάι, περιεκτικότητας σε κανναβιδιόλη 0,2%

O πρώ­τος αυτό­μα­τος πωλη­τής προ­ϊ­ό­ντων βιο­μη­χα­νι­κής κάν­να­βης στο κέντρο της Αθή­νας, είναι γεγονός.

Τοπο­θε­τή­θη­κε από την ελλη­νι­κή εται­ρεία Hemp Oil στην Στοά Πεσμα­τζό­γλου. Πρό­κει­ται για μηχά­νη­μα που παρου­σιά­στη­κε πρώ­τη φορά στην πρό­σφα­τη έκθε­ση κάν­να­βης που έλα­βε χώρα τον Ιανουά­ριο στο κλει­στό του Tae Kwo Do. Από τον αυτό­μα­το πωλη­τή πωλού­νται προ­ϊ­ό­ντα της εται­ρεί­ας Terre.

Ο κατα­να­λω­τής μπο­ρεί να βρει προ­ϊ­ό­ντα με cdb, ανθούς ήμε­ρης κάν­να­βης που μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως τσάι, περιε­κτι­κό­τη­τας σε καν­να­βι­διό­λη 0,2%.

Σημειώ­νε­ται πως πρό­κει­ται για νόμι­μα προ­ϊ­ό­ντα βιο­μη­χα­νι­κής κάν­να­βης που δεν περιέ­χουν την ψυχο­τρό­πο ουσία του φυτού, την Τετραϋ­δρο­καν­να­βι­νό­λη – THC.

Στο σημείο σε λίγες μέρες θα ανοί­ξει και φυσι­κό κατά­στη­μα, ένα ακό­μη της αλυ­σί­δας Hemp Oil Shop.

 

Πηγή http://www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων