- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Η Κινητή Βιβλιοθήκη του δήμου Αθηναίων στις γειτονιές της πόλης (πρόγραμμα)

Η Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου με την Κινητή Βιβλιοθήκη του δήμου Αθηναίων

Η Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου με την Κινη­τή Βιβλιο­θή­κη του δήμου Αθη­ναί­ων θα βρί­σκε­ται κι αυτόν το μήνα κοντά σε μικρούς και μεγά­λους σε κάθε γει­το­νιά της Αθή­νας. Δεί­τε παρα­κά­τω τα σημεία, όπου η γνω­στή πλέ­ον σε όλους μας Κινη­τή Βιβλιο­θή­κη, γεμά­τη με χιλιά­δες βιβλία, ελλη­νι­κά και ξενό­γλωσ­σα, για ενή­λι­κες και παι­διά, θα σας περι­μέ­νει για το μήνα Φεβρουά­ριο:Δευ­τέ­ρα 4/2/2019: Πλα­τεία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος  11.00–16.00

Τρί­τη 5/2/2019 : Πλα­τεία Αγί­ου Θωμά, Γου­δή  15.00–19.00

Τετάρ­τη 6/2/2019: Οδός Αθη­νάς, Πλα­τεία Κοτζιά 10.00–15.00 (23ο Παζά­ρι Βιβλίου)

Πέμ­πτη 7/2/2019: Οδός Τρώ­ων, Πετρά­λω­να 11.00–16.00

Παρα­σκευή 8/2/2019: Πλα­τεία Αγί­ου Ανδρέα, Λαμπρι­νή 10.00–15.00

Δευ­τέ­ρα 11/2/2019: Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο δήμου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝΔΑ), Σόλω­νος, 10.00–15.00

Τρί­τη 12/2/2019: Κολυμ­βη­τή­ριο Κολο­κυν­θούς 15.00–19.00

Τετάρ­τη 13/2/2019: Οδός Πυθέ­ου, Λόφος Λαμπρά­κη 10.00–15.00

Πέμ­πτη 14/2/2019: Σερά­φειο, Πέτρου Ράλ­λη και Πει­ραιώς, 16.00–20.00

Παρα­σκευή 15/2/2019: Πάρ­κο Δρα­κο­πού­λου, Τέρ­μα οδού Πατη­σί­ων 10.00–15.00

Σάβ­βα­το 16/2/2019 Τεχνό­πο­λη, Chocolate Fest, 17.00–21.00

Κυρια­κή 17/2/2019 Τεχνό­πο­λη, Chocolate Fest, 17.00–21.00

Δευ­τέ­ρα 18/2/2019: Πλα­τεία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος  11.00–16.00

Τρί­τη 19/2/2019: Πλα­τεία Αγί­ου Θωμά, Γου­δή  15.00–19.00

Τετάρ­τη 20/2/2019: Οδός Πει­ραιώς,  Πλα­τεία Κου­μουν­δού­ρου 10.00–15.00

Πέμ­πτη 21/2/2019: Οδός Τρώ­ων, Πετρά­λω­να 11.00–16.00

Παρα­σκευή 22/2/2019: Πλα­τεία Αγί­ου Ανδρέα, Λαμπρι­νή 10.00–15.00

Δευ­τέ­ρα 25/2/2019: Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο δήμου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝΔΑ), Σόλω­νος, 10.00–15.00

Τρί­τη 26/2/2019: Κολυμ­βη­τή­ριο Κολο­κυν­θούς 15.00–19.00

Τετάρ­τη 27/2/2019: Οδός Πυθέ­ου, Λόφος Λαμπρά­κη 10.00–15.00

Πέμ­πτη 28/2/2019: Σερά­φειο, Πέτρου Ράλ­λη και Πει­ραιώς, 16.00–20.00

Παρα­σκευή 1/3/2019: Πάρ­κο Δρα­κο­πού­λου, Τέρ­μα οδού Πατη­σί­ων 10.00–15.00

Η Κινη­τή Βιβλιο­θή­κη ταξι­δεύ­ει σε όλη την πόλη στο πλαί­σιο της διορ­γά­νω­σης Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων, μέγας δωρη­τής της οποί­ας είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Πρό­κει­ται για μια πετυ­χη­μέ­νη συνερ­γα­σία του δήμου Αθη­ναί­ων, του Οργα­νι­σμού Αθλη­τι­σμού Πολι­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝΔΑ) και της Δημό­σιας Κεντρι­κής Βιβλιο­θή­κης Βέροιας που υπά­γε­ται στο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρησκευμάτων.

Οι κάτοι­κοι της Αθή­νας μπο­ρούν με την ταυ­τό­τη­τά τους να γίνο­νται μέλη της βιβλιο­θή­κης και να δανεί­ζο­νται δωρε­άν μέχρι δύο βιβλία κάθε φορά. Εκτός από ελλη­νι­κά βιβλία για ενή­λι­κες και για παι­διά, υπάρ­χουν και ξενό­γλωσ­σα βιβλία, αγγλι­κά και γαλ­λι­κά. Τα βιβλία μπο­ρούν να επι­στρα­φούν σε όποιο μέρος βρί­σκε­ται κάθε φορά η Κινη­τή Βιβλιο­θή­κη ή και στην Κεντρι­κή Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη του δήμου Αθη­ναί­ων στο Σταθ­μό Λαρίσης.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα στο: mobilelibrary.opanda.gr και στα 210 8846009, 210 8236635. Email: publibrath@yahoo.gr

Το πρό­γραμ­μα της διορ­γά­νω­σης ‘Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου’ του δήμου Αθη­ναί­ων υλο­ποιεί­ται χάρη στη στή­ρι­ξη και των δωρη­τών: Μέγας δωρη­τής είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Χρυ­σοί δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ι. Λάτση και η εται­ρία Core Α.Ε. Δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ωνά­ση, το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Κοι­νω­νι­κού και Πολι­τι­στι­κού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυ­μα Α. Κ. Λασκα­ρί­δη και ο Οργα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύ­τι­μοι υπο­στη­ρι­κτές είναι η Aegean Airlines, ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών και η εται­ρία Στα­θε­ρές Συγκοι­νω­νί­ες (ΣΤΑΣΥ).

 

Πηγή http://www.aftodioikisi.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων