- Διαφήμιση -

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Επραξαν το χρέος τους οι αρμόδιοι;

Έχουν περά­σει τρεις ημέ­ρες από την έκλυ­ση τοξι­κού νέφους μετά την έκρη­ξη του μετα­σχη­μα­τι­στή του ΑΔΜΗΕ στον Ασπρό­πυρ­γο και κανείς δεν έχει κάνει έναν ειλι­κρι­νή απο­λο­γι­σμό των αντι­δρά­σε­ων ή καλύ­τε­ρα των πολι­τι­κών ενη­μέ­ρω­σης και προ­στα­σί­ας που ανέ­πτυ­ξε το κρά­τος ένα­ντι των πολι­τών. Για­τί δεν στάλ­θη­κε μήνυ­μα προει­δο­ποί­η­σης; (Έστω και προ­λη­πτι­κά αν το νέφος δεν ήταν «τόσο» τοξι­κό). Πόσο έτοι­μος είναι ο πλη­θυ­σμός ειδι­κά στο Θριά­σιο από τέτοιου είδους κιν­δύ­νους; Κάτι συζη­τού­με­νες επε­κτά­σεις βιο­μη­χα­νι­κών δρα­στη­ριο­τή­των αξί­ζουν μπρο­στά στην υπο­τί­μη­ση της υγεί­ας των πολι­τών και των περι­βαλ­λο­ντι­κών κινδύνων;

Στέρ­τσος Χαράλαμπος

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων