- Διαφήμιση -

Σύντομη γνωριμία με τους Αμπελόκηπους

Οι Αμπε­λό­κη­ποι είναι συνοι­κία της Αθή­νας στα βορειο­α­να­το­λι­κά του κέντρου της Αθή­νας, ανα­το­λι­κά της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας και της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας. Είναι η πιο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νη περιο­χή του Δήμου Αθη­ναί­ων μαζί με την Κυψέ­λη, με έντο­να κυκλο­φο­ρια­κά προ­βλή­μα­τα όλο τον χρό­νο. Είναι διά­ση­μη ως η έδρα του Πανα­θη­ναϊ­κού Αθλη­τι­κού Ομί­λου, καθώς σε αυτήν εγκαι­νιά­στη­κε η έδρα του, το 1922.

Η περιο­χή οικο­δο­μή­θη­κε ταχύ­τα­τα κυρί­ως τις δεκα­ε­τί­ες του 1960 και 1970. Εξυ­πη­ρε­τεί­ται από την Γραμ­μή 3 του μετρό και συγκε­κρι­μέ­να από τους σταθ­μούς Αμπε­λο­κή­πων και Πανόρ­μου. Από την περιο­χή διέρ­χο­νται όλες οι λεω­φο­ρεια­κές γραμ­μές για τον Βόρειο Τομέα και την Ανα­το­λι­κή Αθήνα.

Τοποθεσία

Συνο­ρεύ­ουν στα βόρεια με το Γηρο­κο­μείο, στα νότια με τα Ιλί­σια και τα Κου­ντου­ριώ­τι­κα με όριο την Λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας, στα ανα­το­λι­κά με το Γου­δή με όριο την Λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων στην θέση που βρί­σκε­ται το Νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγία Σοφία και στα δυτι­κά με του Γκύ­ζη με όριο την Οδό Βερ­ναρ­δά­κη στην θέση που βρί­σκε­ται ο Άρειος Πάγος και τα δικα­στή­ρια. Βρί­σκε­ται στην δια­σταύ­ρω­ση των μεγα­λύ­τε­ρων συγκοι­νω­νια­κών κόμ­βων της Αθή­νας, δια­σχί­ζε­ται στην μέση από την Λεω­φό­ρο Κηφι­σί­ας, στα ανα­το­λι­κά με την Λεω­φό­ρο Μεσο­γεί­ων και στα νότια με την Λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας, στην δια­σταύ­ρω­ση της Λ. Κηφι­σί­ας με τη Λ. Αλε­ξάν­δρας βρί­σκε­ται η είσο­δος του δακτυλίου.

Ιστορία

Οι Αμπε­λό­κη­ποι, τότε χωριό, ανα­γρά­φο­νται σε αυτόν τον χάρ­τη της Αττι­κής του 1815

Πριν από την ελλη­νι­κή επα­νά­στα­ση, στις αρχές του 19ου αιώ­να, οι Αμπε­λό­κη­ποι ήταν χωριό λίγα χιλιό­με­τρα βορειο­α­να­το­λι­κά της Αθή­νας. Το χωριό Αμπε­λό­κη­ποι σημειώ­νε­ται στους χάρ­τες αυτής της περιό­δου. Στα τέλη του 19ου αιώ­να, το χωριό παρέ­μει­νε εκτός των ορί­ων του οικι­σμού των Αθηνών.

Στη συνέ­χεια χτί­στη­καν κάποιες κατοι­κί­ες πλού­σιων Αθη­ναί­ων σε αυτήν την περιο­χή. Λόγω του υγιούς κλί­μα­τος της, πολ­λά νοσο­κο­μεία χτί­στη­καν στους Αμπε­λό­κη­πους στα τέλη του 19ου αιώ­να και στις αρχές του 20ου αιώ­να. Σήμε­ρα στην περιο­χή υπάρ­χουν τα νοσο­κο­μεία Ερυ­θρός Σταυ­ρός, Ερρί­κος Ντυ­νάν, Ιππο­κρά­τειο, Ελπίς και Άγιος Σάβ­βας. Η πλη­θυ­σμια­κή έκρη­ξη στους Αμπε­λο­κή­πους συνέ­βη μετά τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, το 1922, όταν εγκα­τα­στά­θη­καν πολ­λοί πρό­σφυ­γες σε αυτήν την περιο­χή. Για την εγκα­τά­στα­ση των προ­σφύ­γων, η κυβέρ­νη­ση είχε επι­λέ­ξει αρχι­κά την περιο­χή του στα­δί­ου του Πανα­θη­ναϊ­κού που χτί­στη­κε την ίδια περί­ο­δο. Έτσι ξέσπα­σε σύγκρου­ση ανά­με­σα στους πρό­σφυ­γες και τους οπα­δούς του Πανα­θη­ναϊ­κού και τελι­κά η κυβέρ­νη­ση άλλα­ξε τον τόπο διευ­θέ­τη­σης των προ­σφύ­γων. Η νέα περιο­χή ονο­μά­στη­κε “Κου­ντου­ριώ­τι­κα” και βρι­σκό­ταν γύρω από το στά­διο του Παναθηναϊκού.Λίγα χρό­νια αργό­τε­ρα η κυβέρ­νη­ση έχτι­σε μια νέα γει­το­νιά για τους πρό­σφυ­γες απέ­να­ντι από το στά­διο Πανα­θη­ναϊ­κού, τα Προ­σφυ­γι­κά της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας. Αυτά τα σπί­τια χτί­στη­καν μετα­ξύ του 1933 και του 1935 και σήμε­ρα μερι­κά από αυτά έχουν ανα­κη­ρυ­χτεί μνη­μεία ιστο­ρι­κής κληρονομιάς.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή el.wikipedia.org
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων