- Διαφήμιση -

Κορονοϊός — Μπακογιάννης: Καζάνι που βράζει η Αθήνα

Για αρκε­τά προ­βλή­μα­τα λόγω της παν­δη­μί­ας του κορο­ναϊ­ού στην πρω­τεύ­ου­σα, μίλη­σε στην εκπο­μπή «Κοι­νω­νία Ώρα MEGA» ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπακογιάννης.

Ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων μιλώ­ντας στους Ιορ­δά­νη Χασα­πό­που­λο και Ανθή Βούλ­γα­ρη σημεί­ω­σε ότι η Αθή­να είναι ένα καζά­νι που βρά­ζει ανα­φο­ρι­κά με την παν­δη­μία και τόνι­σε ότι η δημο­τι­κή αρχή είναι εξαι­ρε­τι­κά ανή­συ­χη, αφιε­ρώ­νο­ντας όλες τις δυνά­μεις της για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγείας.

Επί­σης τόνι­σε ότι μπο­ρούν οι πολί­τες να κάνουν rapid test σε οκτώ λέσχες φιλί­ας και στο Πολυ­δύ­να­μο Κέντρο του 5ου δια­με­ρί­σμα­τος. «Κάνου­με μια πολύ μεγά­λη προ­σπά­θεια να βοη­θή­σου­με στην ιχνη­λά­τη­ση, αλλά και να κατα­λά­βου­με τι γίνε­ται πραγ­μα­τι­κά στην πόλη» πρό­σθε­σε ο κ. Μπακογιάννης.

«Σε συνερ­γα­σία με τους αρμό­διους φορείς έχου­με ενερ­γο­ποι­ή­σει όλα τα κανά­λια επι­κοι­νω­νί­ας με τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, συνο­λι­κά τους αλλο­δα­πούς, προ­κει­μέ­νου να τους ενη­με­ρώ­σου­με για το τι συμ­βαί­νει και τι πρέ­πει να προ­σέ­χουν» ανέ­φε­ρε ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης. Επί­σης, ευχα­ρί­στη­σε τους εργα­ζό­με­νους του δήμου που δίνουν τη μάχη με την παν­δη­μία από την πρώ­τη γραμ­μή και τόνι­σε πως θα πρέ­πει να εμβο­λια­στούν με κάποια προτεραιότητα.

Ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης ανα­φέρ­θη­κε στην προ­σπά­θεια που κάνει η δημο­τι­κή αρχή για τη δημιουρ­γία pocket park στην πόλη, σημειώ­νο­ντας πως έχουν ολο­κλη­ρω­θεί τρία έως τώρα, σε Κυψέ­λη, Κολω­νό και Παγκρά­τι, ενώ ο στό­χος είναι να δημιουρ­γη­θούν 15 τον επό­με­νο 1,5 χρό­νο. «Μπο­ρεί να μην αλλά­ζει όλη η πόλη, αλλά αλλά­ζει μια γει­το­νιά. Κάτι είναι και αυτό».

Τέλος, ανα­φο­ρά έγι­νε και στο πρό­γραμ­μα αντι-γκρά­φι­τι που συνε­χί­ζε­ται διευ­ρυ­μέ­να πλέ­ον σε περισ­σό­τε­ρες περιο­χές του Δήμου, ώστε να γίνει πιο όμορ­φη η όψη και η καθα­ριό­τη­τα της πόλης. «Επό­με­νο βήμα είναι οι βυθι­ζό­με­νοι κάδοι» ολοκλήρωσε.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή in.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων