- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Έκθεση φωτογραφίας του Daganth λειτουργεί στο φουαγιέ του σινε-Ανδόρα στην Αθήνα

Ο Κινηματογράφος Ανδόρα στην Αθήνα έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί, στο φουαγιέ του, την έκθεση φωτογραφίας του Άνθιμου Ντάγκα, ή @Daganth, όπως είναι γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για μια επιλογή πρωτότυπων έργων του φωτογράφου που συνδυάζει, απρόσμενα, τις διαφορετικές διαστάσεις της πραγματικότητας, σε μονά καρέ, μέσα από το παιχνίδισμα των ηρώων του με το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς τους.

Απο­κα­θι­στώ­ντας την γοη­τεία του κοι­νό­το­που, ο Άνθι­μος Ντά­γκας ανα­δει­κνύ­ει, με τον φακό του, τη θέση του απρό­βλε­πτου στη καθη­με­ρι­νό­τη­τα μας, αφού κάθε στιγ­μή μοιά­ζει να περιέ­χει, εγγε­νώς, τη δυνα­τό­τη­τα «ξεπε­τάγ­μα­τος» της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας από την αυστη­ρό­τη­τα των πλαι­σί­ων της.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο τον καλ­λι­τέ­χνη, “Η ανα­μο­νή για το απροσ­δό­κη­το και η κατα­νό­η­ση της πραγ­μα­τι­κής ταυ­τό­τη­τας ενός ατό­μου είναι αυτό που επι­θυ­μώ στις φωτο­γρα­φί­ες μου. Είμαι ενθου­σια­σμέ­νος με τον τρό­πο με τον οποίο οι άνθρω­ποι ενερ­γούν, όταν αγνο­ούν την ύπαρ­ξη του φωτο­γρα­φι­κού φακού.”

Η έκθε­ση είναι ανοι­κτή στο κοι­νό, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο, καθη­με­ρι­νά από τις 18.00 το από­γευ­μα έως τις 23.00 στο φουα­γιέ του Κινη­μα­το­γρά­φου Ανδό­ρα στην οδό Σεβα­στου­πό­λε­ως 117, (Μετρό Πανόρ­μου), Ερυ­θρός Σταυ­ρός, στην Αθήνα.

Ο Άνθι­μος Ντά­γκας έχει γεν­νη­θεί στην Αθή­να το 1979. Απο­φοί­τη­σε από τη Σχο­λή Μονί­μων Υπα­ξιω­μα­τι­κών (ΣΜΥ) και εργά­ζε­ται στη Γεω­γρα­φι­κή Υπη­ρε­σία Στρα­τού. Η πρώ­τη του επα­φή με τα εικα­στι­κά έλα­βε χώρα το 2013, με τη συμ­με­το­χή του στην performance “Atopic Bodies” που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον Atopos CVC. Εν συνε­χεία, ακο­λού­θη­σε η έκδο­ση του φωτο­γρα­φι­κού βιβλί­ου – εικα­στι­κού έργου “My Body is my Temple”, σε συνερ­γα­σία με τον Atopos CVC, στο πλαί­σιο της έκθε­σης “Notemple”, του εικα­στι­κού καλ­λι­τέ­χνη HOPE, στη Breeder Gallery.

Από το 2015 ο Άνθι­μος Ντά­γκας συστή­νε­ται στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ως “Daganth”, ένας αυτο­δί­δα­κτος φωτο­γρά­φος δρόμου.

Πηγή: The Best

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή thebest.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων