- Διαφήμιση -

Αποστομωτική απάντηση γονέων στον Κώστα Μπακογιάννη

Μπούμερανγκ αρχίζει να γυρνάει στον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, η προεκλογική του ατζέντα περί ανομίας στην πρωτεύουσα.

Μπού­με­ρανγκ αρχί­ζει να γυρ­νά­ει στον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων, Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, η προ­ε­κλο­γι­κή του ατζέ­ντα περί ανο­μί­ας στην πρωτεύουσα.

Αστο­χη και απα­ξιω­τι­κή για την περιο­χή και τους κατοί­κους της χαρα­κτή­ρι­σε η Ενω­ση Γονέ­ων της 5ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Αθη­ναί­ων (Πατή­σια, Ριζού­πο­λη, Προ­μπο­νάς) ανα­φο­ρά του υπο­ψη­φί­ου σε τηλε­ο­πτι­κή συνέ­ντευ­ξη ότι «έχου­με φτά­σει, για παρά­δειγ­μα, στο σημείο στα Ανω Πατή­σια τα φρο­ντι­στή­ρια να κλεί­νουν η ώρα 8 επει­δή οι γονείς φοβού­νται να αφή­σουν τα παι­διά τους να περπατήσουν…».

Στην ‑απο­στο­μω­τι­κή- απά­ντη­σή της η Ενω­ση Γονέ­ων τονί­ζει ότι «Τα Ανω Πατή­σια ειδι­κά είναι τόπος συνά­ντη­σης δικής μας και των παι­διών μας, μια περιο­χή που σφύ­ζει από ζωή.

»Προ­βλή­μα­τα υπάρ­χουν, και μάλι­στα πολ­λά: η ελλι­πής συντή­ρη­ση και οι αδι­καιο­λό­γη­τα μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις πλη­ρω­μών των καθα­ρι­στριών των σχο­λεί­ων ‑ευθύ­νη του δήμου‑, οι αφρό­ντι­στοι ελεύ­θε­ροι χώροι, ο πλημ­με­λής φωτι­σμός των δημό­σιων χώρων.

»Και φυσι­κά οι ανε­παρ­κέ­στα­τες κοι­νω­νι­κές υπο­δο­μές του Δήμου της Αθή­νας», περιέ­γρα­ψε η Ενω­ση, καλώ­ντας κάθε υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο να ασχο­λη­θεί «με αυτά που απο­τε­λούν βασι­κές παρα­μέ­τρους της ποιό­τη­τας της καθη­με­ρι­νό­τη­τάς μας, γονιών και μαθητόκοσμου».

Αλλω­στε, για «όσες και όσους ενδια­φε­ρό­μα­στε για το δημό­σιο σχο­λείο και τους δημό­σιους ελεύ­θε­ρους χώρους και συμ­με­τέ­χου­με ενερ­γά στις πλού­σιες και πολύ­πλευ­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες των Συλ­λό­γων Γονέ­ων & Κηδε­μό­νων, είναι ο απρο­κα­τά­λη­πτος διά­λο­γος και η αλλη­λεγ­γύη αυτά που προ­έ­χουν», κατα­λή­γει η Ενω­ση Γονέ­ων 5ης Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Αθηναίων.

 

Πηγή http://www.efsyn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων