- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Εγκληματική Διεθνής : Ομάδα 138 αλλοδαπών ρήμαξε την Αθήνα στις ληστείες

Κακοποιοί από κάθε γωνιά του κόσμου, εκμεταλλευόμενοι τα ανοιχτά σύνορα της χώρας, συγκρότησαν με απίστευτη ευκολία μία τεράστια εγκληματική οργάνωση από 138 μέλη, η οποία ρήμαξε την Αθήνα στις ληστείες και τις κλοπές.

Με περισ­σό­τε­ρες από 320 ληστεί­ες, κλο­πές – διαρ­ρή­ξεις, αλλά και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών εμπλέ­κο­νται, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας, τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που δρού­σε το τελευ­ταίο διά­στη­μα στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου της Αθήνας.

Κυρί­ως δρού­σε στις περιο­χές των Εξαρ­χεί­ων, Ακρο­πό­λε­ως, Συντάγ­μα­τος, Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να και Ομόνοιας.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία συνε­λή­φθη­σαν 138 άτο­μα, όλοι αλλο­δα­ποί, εκ των οποί­ων οι 93 κατη­γο­ρού­νται, σύμ­φω­να πάντα με την αστυ­νο­μία, ως μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και οι 45 για την κατά­λη­ψη κτι­ρί­ου στην οδό Αρα­χώ­βης, στα Εξάρ­χεια, που αντι­με­τω­πί­ζουν την κατη­γο­ρία της δια­τά­ρα­ξης οικια­κής ειρήνης.

Οι περισ­σό­τε­ροι δρά­στες είναι από Μαρό­κο, Αλγε­ρία, Αφγα­νι­στάν, Πακι­στάν και Μπαγκλαντές.

Εκτός από τους συλ­λη­φθέ­ντες, στην υπό­θε­ση εμπλέ­κο­νται άλλοι 21 αλλο­δα­ποί, ήδη έγκλει­στοι σε φυλα­κές και ανα­ζη­τού­νται ακό­μα 54, επί­σης αλλο­δα­ποί, ως συνερ­γοί των μελών της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, με τον συνο­λι­κό αριθ­μό των κατη­γο­ρου­μέ­νων να ανέρ­χε­ται σε 213 άτομα.

Η εξάρ­θρω­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης έγι­νε έπει­τα από μεγά­λη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, από τη Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθηνών,με τη συν­δρο­μή και άλλων Υπη­ρε­σιών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Αττι­κής, Ομά­δων Ε.Κ.Α.Μ., Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ, καθώς και προ­σω­πι­κού της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών και αστυ­νο­μι­κών σκύλων.

Κατα­σχέ­θη­κε πλή­θος κλο­πι­μαί­ων, όπως πάνω από 350 φορη­τοί ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, 300 κινη­τά τηλέ­φω­να, καθώς επί­σης μαχαί­ρια, στι­λέ­τα, διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία, το χρη­μα­τι­κό ποσό των 16.000 ευρώ και 60 συσκευα­σί­ες κάν­να­βης έτοι­μες προς διά­θε­ση στην παρά­νο­μη αγορά.

Η αστυ­νο­μία εξα­κρί­βω­σε την εμπλο­κή των κατη­γο­ρου­μέ­νων σε σωρεία αδι­κη­μά­των κατά της ιδιο­κτη­σί­ας και συγκε­κρι­μέ­να σε 324 περι­πτώ­σεις, από τις οποί­ες οι 287 αφο­ρούν διαρ­ρή­ξεις οχη­μά­των, οι 11 διαρ­ρή­ξεις οικιών και κατα­στη­μά­των, οι 15 είναι κλο­πές με τη μέθο­δο της απα­σχό­λη­σης και οι 11 ληστεί­ες με τη χρή­ση όπλων – αντι­κει­μέ­νων (πιστό­λι, μαχαί­ρι, σπα­σμέ­νο μπου­κά­λι), αλλά και τη χρή­ση σωμα­τι­κής βίας.

Πώς επέλεγαν τους στόχους και πώς δρούσαν

Οι δρά­στες εντό­πι­ζαν τους στό­χους τους και επέ­λε­γαν κυρίως:

Δια­με­ρί­σμα­τα που βρί­σκο­νταν σε πολυ­κα­τοι­κί­ες με αρκε­τά γρα­φεία προ­κει­μέ­νου κατά το χρό­νο μη λει­τουρ­γί­ας να μη γίνο­νται αντι­λη­πτοί από ενοί­κους. Οχή­μα­τα σταθ­μευ­μέ­να σε σημεία με μικρή κυκλο­φο­ρία και κυρί­ως παλαιάς τεχνο­λο­γί­ας, ώστε να μπο­ρούν να δια­πράτ­τουν κλο­πές στο μικρό­τε­ρο δυνα­τό χρό­νο με το ελά­χι­στο ρίσκο.

Επί­σης, επέ­λε­γαν πεζούς που κινού­νταν σε απο­μο­νω­μέ­να σημεία και είχαν τσά­ντες, χαρ­το­φύ­λα­κες, σακού­λες ή κοσμή­μα­τα, τα οποία αφαι­ρού­σαν χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το στοι­χείο του αιφ­νι­δια­σμού, με την απει­λή μαχαι­ριού, πυρο­βό­λου όπλου ή λεκτι­κής βίας. Μάλι­στα, σε περί­πτω­ση αντί­δρα­σής τους δεν δίστα­ζαν να χρη­σι­μο­ποιούν σωμα­τι­κή βία.

Σύμ­φω­να πάντα με την αστυ­νο­μία, μια ομά­δα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, δια­κι­νού­σε συστη­μα­τι­κά ναρ­κω­τι­κά, κυρί­ως ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης, στις οδούς Αρα­χώ­βης και Ζωο­δό­χου Πηγής στα Εξάρ­χεια, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ως ορμη­τή­ριο και χώρο απο­θή­κευ­σης, καθώς και δια­φυ­γής υπό κατά­λη­ψη κτί­ριο επί της οδού Αραχώβης.

Σε έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο συγκε­κρι­μέ­νο κτί­ριο, το οποίο τελού­σε υπό κατά­λη­ψη από αλλο­δα­πούς, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν 9 μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, ενώ βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων: Εξή­ντα συσκευα­σί­ες με ακα­τέρ­γα­στη κάν­να­βη, έτοι­μες προς διά­θε­ση στην παρά­νο­μη αγο­ρά ναρ­κω­τι­κών, ποσό­τη­τα κατερ­γα­σμέ­νης κάν­να­βης σε στε­ρεή μορ­φή, 94 άγνω­στης χημι­κής σύστα­σης δισκία, πλή­θος μαχαι­ριών και σπα­θιών, διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία, συσκευ­ές κινη­τών τηλε­φώ­νων και 410 πακέ­τα λαθραί­ων καπνι­κών προϊόντων.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας, το κτί­ριο της οδού Αρα­χώ­βης ασφα­λί­στη­κε και παρα­δό­θη­κε στον ιδιο­κτή­τη του.

Σε βάρος των μελών της συμ­μο­ρί­ας σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα για τα κατά περί­πτω­ση αδι­κή­μα­τα, της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, των ληστειών και δια­κε­κρι­μέ­νων περι­πτώ­σε­ων κλο­πών κατά συναυ­τουρ­γία τετε­λε­σμέ­νες και σε από­πει­ρα, της απο­δο­χής και διά­θε­σης προ­ϊ­ό­ντων εγκλή­μα­τος, κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, καθώς και για παρα­βά­σεις των νομο­θε­σιών για τα όπλα, τα ναρ­κω­τι­κά, την πρό­λη­ψη και την κατα­στο­λή της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και του Εθνι­κού Τελω­νεια­κού Κώδικα.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα πρω­το­δι­κών Αθη­νών, ενώ όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση παρα­πέμ­φθη­καν σε κύρια ανάκριση.

 

Πηγή tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων