- Διαφήμιση -

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην περιφερειακή Υμηττού στην Αττική Οδό

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας - Ομαλοποιήθηκε η κίνηση

Κυκλο­φο­ρια­κό κομ­φού­ζιο επι­κρά­τη­σε το πρωί της Δευ­τέ­ρας, με τους οδη­γούς να οπλί­ζο­νται με μεγά­λη υπο­μο­νή. Όσοι κινού­νταν, λίγα λεπτά πριν τις 09:00  επί της Αττι­κής οδού στην περι­φε­ρεια­κή Υμητ­τού, ήρθαν αντι­μέ­τω­ποι με καρα­μπό­λα τριών οχη­μά­των  στο ύψος Δημοκρίτου.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο 3,8 χιλιό­με­τρο στο ρεύ­μα προς Κατε­χά­κη σημειώ­θη­κε καρα­μπό­λα τριών οχη­μά­των με απο­τέ­λε­σμα να δια­κο­πεί η κυκλοφορία.

Λόγω της ώρας αιχ­μής το μπο­τι­λιά­ρι­σμα  κρά­τη­σε αρκε­τή ώρα, με σημα­ντι­κές καθυ­στε­ρή­σεις, ωστό­σο τα προ­βλή­μα­τα απο­κα­τα­στά­θη­καν άμεσα.

 

Πηγή http://www.protothema.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων