- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Από τον Μουσαίο στον Φιλοππάπο

Πόσες φορές δεν έχου­με κάνει τις βόλ­τες μας στο λόφο Φιλοπ­πά­που, δεν έχου­με ξεκου­ρα­στεί στις σκιές των δέν­δρων του, δεν έχου­με βγει βόλ­τα με το σκύ­λο μας, δεν έχου­με δώσει τα ραντε­βού μας εκεί και κάποιοι από εμάς όρκους αιώ­νιας πίστης στο ταί­ρι μας.
Παρό­τι ο λόφος μοιά­ζει παρα­τη­μέ­νος από τον Δήμο με τις ζημιές να είναι εμφα­νείς παντού στις υπο­δο­μές των μονο­πα­τιών περι­πά­του, στα σκου­πί­δια, (ακό­μα και αυθαί­ρε­το στή­σι­μο σκη­νών δια­πι­στώ­α­σμε) οι κάτοι­κοι των γύρω περιο­χών συνε­χί­ζουν να τον επισκέπτονται.
Ο λόφος Φιλοπ­πά­που λοι­πόν όσο γνω­στός είναι στους Αθη­ναί­ους άλλο τόσο άγνω­στη είναι η κατα­γω­γή του ονό­μα­τός του. Ο Γάιος Ιού­λιος Αντί­ο­χος Επι­φα­νής Φιλό­παπ­πος ή Gaius Julius Antiochus Epiphanes Philopappus ήταν.….. δώσε κλώ­τσο να αρχι­νή­σει παρα­μύ­θι να αρχινήσει!
Η συνέ­χεια εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Τα Ανω Πετρά­λω­να σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων