- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Η Αθήνα του ’60 μέσα από ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Αρωμα μιας άλλης εποχής

Η Κατε­ρί­να Ζωι­το­πού­λου-Μαυ­ρο­κε­φα­λί­δου μας ταξι­δεύ­ει στην Αθή­να της δεκα­ε­τί­ας του’60. Το λεύ­κω­μα είναι μια εξαι­ρε­τι­κή κατα­γρα­φή του καθη­με­ρι­νού ρυθ­μού της πόλης. Σε αρκε­τούς Αθη­ναί­ους θα φέρει ανα­μνή­σεις μιας άλλης επο­χής και σε μας τους νεό­τε­ρους σκη­νές από ασπρό­μαυ­ρες ται­νί­ες του ’60.. Με την έμπει­ρη ματιά της κατά­φε­ρε πραγ­μα­τι­κά να παγώ­σει το χρόνο.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων