- Διαφήμιση -

Γηροκομείο Αθηνών: Χρέη 35 εκατ. ευρώ — Αγωνία για το μέλλον του

Την έντονη ανησυχία τους για τη σταδιακή συρρίκνωση και υπολειτουργία του Γηροκομείου Αθηνών εξέφρασαν χθες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάτοικοι της περιοχής και όλοι όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αγωνίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων.

Τα 400 μέλη του ιστο­ρι­κού συλ­λό­γου, που ιδρύ­θη­κε το 1959, έχουν άμε­ση γνώ­ση των συν­θη­κών ζωής των υπε­ρη­λί­κων αλλά και εργα­σί­ας των υπαλ­λή­λων του Ιδρύ­μα­τος. «Εμείς δίνου­με καθη­με­ρι­νά “παρών” στο Γηρο­κο­μείο» εξη­γεί στην «Κ» ο πρό­ε­δρος κ. Μιχά­λης Ζωί­δης, «πηγαί­νου­με ομα­δι­κά με τη χορω­δία ή την κινη­μα­το­γρα­φι­κή ομά­δα, ενώ πολ­λοί έχουν δια­προ­σω­πι­κή επα­φή με ηλι­κιω­μέ­νους, τους οποί­ους επι­σκέ­πτο­νται και συντρο­φεύ­ουν τακτικά».

Έτσι, έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να δια­πι­στώ­σουν ιδί­οις όμμα­σι την κατά­ντια του Γηρο­κο­μεί­ου, που συστά­θη­κε αρχι­κά ως «Πτω­χο­κο­μείο» το 1864, αλλά τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια έχει κατα­λή­ξει να είναι ο… «μεγά­λος ασθε­νής» των Αμπελοκήπων.

Σύμ­φω­να με παλαιό­τε­ρη έκθε­ση των ελεγ­κτών του Σώμα­τος Επι­θε­ω­ρη­τών Υπη­ρε­σιών Υγεί­ας και Πρό­νοιας (ΣΕΥΥΠ), η κεντρι­κή θέρ­μαν­ση, τα κλι­μα­τι­στι­κά και το ασαν­σέρ δεν λει­τουρ­γού­σαν, όπως ούτε τα τηλέ­φω­να και το σύστη­μα πυρα­νί­χνευ­σης κ.ά.

Ο Σύλ­λο­γος καταγ­γέλ­λει ότι από τις εννέα πτέ­ρυ­γες λει­τουρ­γούν μόλις οι δύο, ενώ οι 450 τρό­φι­μοι που φιλο­ξε­νού­νταν πριν από δεκα­τρία χρό­νια έχουν περιο­ρι­στεί σήμε­ρα σε εκατό.

«Η συνο­λι­κή, όμως, δυνα­μι­κό­τη­τα των κτι­ρί­ων είναι επτα­κο­σί­ων ατό­μων», τονί­ζει ο κ. Ζωί­δης. Τα περισ­σό­τε­ρα κτί­ρια του Γηρο­κο­μεί­ου που έχουν ανε­γερ­θεί σε ένα ενιαίο οικό­πε­δο, έχουν υπο­πέ­σει σε αχρη­στία. «Εχου­με ζητή­σει να ανα­κη­ρυ­χθούν δια­τη­ρη­τέα, αλλά ούτε αυτό κατέ­στη μέχρι σήμε­ρα δυνα­τόν, απου­σία πολι­τι­κής βού­λη­σης», επι­ση­μαί­νει ο κ. Ζωίδης.

Παρά τα περί­που χίλια ακί­νη­τα ιδιο­κτη­σί­ας του Γηρο­κο­μεί­ου Αθη­νών, τα χρέη του ανέρ­χο­νται σε 35 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, μέσα στα οποία περι­λαμ­βά­νο­νται και δεδου­λευ­μέ­να εργα­ζο­μέ­νων που δεν έχουν καταβληθεί.

Σήμε­ρα εργά­ζο­νται ογδό­ντα άτο­μα, έπει­τα από σει­ρά απο­λύ­σε­ων και περι­κο­πών. Ταυ­τό­χρο­να, το Ιδρυ­μα παρα­μέ­νει επί της ουσί­ας «ακέ­φα­λο» για χρόνια.

«Καθυ­στε­ρεί η δια­δι­κα­σία εκλο­γής αιρε­τής διοί­κη­σης, με συνέ­πεια οι προ­σω­ρι­νές να αλλά­ζουν διαρ­κώς έπει­τα από ατέρ­μο­νες δικα­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες», προ­σθέ­τει ο κ. Ζωί­δης. «Οι ηλι­κιω­μέ­νοι σιτί­ζο­νται μέσω catering, ενώ υπάρ­χουν σύγ­χρο­να μαγει­ρεία με μεγά­λη δυνα­μι­κό­τη­τα, ικα­νά να καλύ­ψουν όχι μόνον τις ανά­γκες των ηλι­κιω­μέ­νων αλλά και από­ρων και αστέ­γων όλης της Αθή­νας» υπο­γραμ­μί­ζει ο ίδιος, που είναι πεπει­σμέ­νος ότι η πρό­νοια για την τρί­τη ηλι­κία δεν πρέ­πει να αφή­νε­ται στο έλε­ος σωμα­τεί­ων, ιδιω­τών ή φιλαν­θρώ­πων, «είναι δημό­σιο αγα­θό και πρέ­πει να προ­σφέ­ρε­ται δωρεάν».

Πηγή: BusinessNews

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή businessnews.gr
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων