- Διαφήμιση -

Δείτε τις μοναδικές ανοιχτές συλλογές βιβλίων στην Αθήνα

Όλο και περισσότεροι Αθηναίοι επιδιώκουν να δουν τους κρυμμένους, αθέατους θησαυρούς της πόλης τους.

Μια από τις πιο ενδια­φέ­ρου­σες θεμα­τι­κές της διορ­γά­νω­σης «Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου» αφο­ρά τις ανοι­χτές συλ­λο­γές βιβλί­ων της πόλης.

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της διορ­γά­νω­σης, κορυ­φαί­οι φορείς και οργα­νι­σμοί, πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα, ινστι­τού­τα, μου­σεία και βιβλιο­θή­κες της πόλης, δια­δέ­χο­νται ο ένας τον άλλον, ώστε να υπο­δε­χθούν για ένα συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα τους κατοί­κους και επι­σκέ­πτες της πρω­τεύ­ου­σας ανα­δει­κνύ­ο­ντας για πρώ­τη φορά ένα αθέ­α­το τμή­μα από τις σημα­ντι­κές συλ­λο­γές τους, μια θεμα­τι­κή συλ­λο­γή ή ένα αρχείο που σχε­τί­ζε­ται με το βιβλίο σε διά­φο­ρες μορ­φές και εκφάν­σεις του.

Οι Ανοι­χτές Συλ­λο­γές είναι ένα πρό­γραμ­μα που κάνει ορα­τό το απο­τύ­πω­μά του στην Αθή­να και στό­χος είναι να απο­τε­λέ­σει μια κλη­ρο­νο­μιά και μια βάση για περαι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη για τους πολι­τι­στι­κούς οργα­νι­σμούς της πόλης. Η Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων, μέγας δωρη­τής της οποί­ας είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, παρου­σιά­ζει τις Ανοι­χτές Συλ­λο­γές για το μήνα Φεβρουάριο:

-Ξεκι­νώ­ντας από την Τρί­τη 5 και μέχρι τις 25 Φεβρουα­ρί­ου το Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το Ελλά­δας παρου­σιά­ζει τις «Εκδό­σεις του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών (1945–1990), μια μονα­δι­κή εκδο­τι­κή περι­πέ­τεια». Πρό­κει­ται για μια έκθε­ση της εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών της περιό­δου 1945 – 1988, που ανα­πτύ­χθη­κε σε συνερ­γα­σία πρώ­τα με τις εκδό­σεις Ίκα­ρος και στη συνέ­χεια, υπό την ευθύ­νη του διευ­θυ­ντή του, OctaveMerlier, εκδί­δο­ντας στα ελλη­νι­κά, Γάλ­λους κλασ­σι­κούς ή συγ­χρό­νους συγ­γρα­φείς όπως τους Μολιέ­ρο, τον Ραμπε­λαί ή τον Saint-JohnPerse, ή αντί­στρο­φα, μετα­φρά­ζο­ντας Έλλη­νες συγ­γρα­φείς όπως τους Γιώρ­γο Σεφέ­ρη, Άγγε­λο Σικε­λια­νό και Νίκο Καζαντζάκη.

 

Χώρος: Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το Ελλά­δας — Βιβλιο­θή­κη OctaveMerlier. Ημέ­ρες και Ώρες: Τρί­τη έως Παρα­σκευή: 10:00 — 19:00 (κλει­στά τη Δευ­τέ­ρα), Σάβ­βα­το: 09:00 – 14:00. Γλώσ­σα Διε­ξα­γω­γής: ελλη­νι­κά / γαλ­λι­κά. Περισ­σό­τε­ρες Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Τηλ.: 210 3398 650, Τρί­τη-Παρα­σκευή : 10:00 ‑19:00, mediatheque@ifa.gr

-Ο Φεβρουά­ριος είναι και ο μήνας που η Βιβλιο­θή­κη της Βου­λής των Ελλή­νων, με την υπο­στή­ρι­ξη του Δικτύ­ου Πολι­τι­σμού δήμου Αθη­ναί­ων, παρου­σιά­ζει την έκθε­ση «Τα Σπά­νια και Πολύ­τι­μα της Βιβλιο­θή­κης της Βου­λής». Σε τέσ­σε­ρεις ξενα­γή­σεις, κάθε Δευ­τέ­ρα του μήνα (4, 11, 18 και 25 Φεβρουα­ρί­ου), οι επι­σκέ­πτες θα έχουν τη σπά­νια ευκαι­ρία να γνω­ρί­σουν το πλού­σιο υλι­κό της Βιβλιο­θή­κης της Βου­λής, τη συλ­λο­γή των Πολύ­τι­μων και Σπα­νί­ων Εντύ­πων, τη συλ­λο­γή χει­ρο­γρά­φων, τη συλ­λο­γή ιστο­ρι­κών, φωτο­γρα­φι­κών και πάσης φύσε­ως αρχείων.

 

Χώρος: Βου­λή των Ελλή­νων, Βιβλιο­θή­κη, Σύνταγ­μα. Ώρες: 10:00 — 11:00 & 11:00 — 12:00, 15–20 άτομα/ ξενά­γη­ση — Υπεύ­θυ­νοι ξενά­γη­σης: Άντζε­λα Καρα­πά­νου & Μαρία Κού­λη. Πολ­λές από τις ξενα­γή­σεις απευ­θύ­νο­νται σε Λέσχες Φιλί­ας της Αθή­νας, που θα έχουν την ευκαι­ρία να τις επι­σκε­φθούν για πρώ­τη φορά. Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και κρα­τή­σεις σχε­τι­κά με τις ξενα­γή­σεις ανοι­κτές στο κοι­νό: Τηλ.: 210–370 7217, Δευ­τέ­ρα — Παρα­σκευή 10:00–14:00 

-Από την Τετάρ­τη 13 και έως τις 28 Φεβρουα­ρί­ου τα  Αρχεία Σύγ­χρο­νης Κοι­νω­νι­κής Ιστο­ρί­ας, με την υπο­στή­ρι­ξη του Δικτύ­ου Πολι­τι­σμού δήμου Αθη­ναί­ων και της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών διορ­γα­νώ­νουν τη δρά­ση “Η Χαμέ­νη άνοι­ξη”- Πνευ­μα­τι­κή Άνοι­ξη των δεκα­ε­τιών 1950–1960». Σκο­πός είναι να ανα­δει­χθεί η πλού­σια εκδο­τι­κή παρα­γω­γή στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα με έμφα­ση στην αρι­στε­ρή σκέ­ψη της επο­χής και βασι­κό άξο­να τη συμ­βο­λή της Αρι­στε­ράς, σε μια δύσκο­λη πολι­τι­κή περί­ο­δο, στη συγκρό­τη­ση του μετα­πο­λε­μι­κού κόσμου των ιδε­ών και του πολι­τι­σμού. Παρου­σιά­ζο­νται σπά­νιες εκδό­σεις, περιο­δι­κά, φυλ­λά­δια και προ­κη­ρύ­ξεις πλαι­σιω­μέ­να με φωτο­γρα­φι­κό και αρχεια­κό υλι­κό, που απο­τυ­πώ­νουν τις ποι­κί­λες εκφρά­σεις του έντυ­που πολι­τι­σμού της Αρι­στε­ράς. Ανά­με­σά τους, τίτλοι του εκδο­τι­κού οίκου “Θεμέ­λιο”, “Πολι­τι­κές και Λογο­τε­χνι­κές Εκδό­σεις”, “Κέδρος” όπως και εμβλη­μα­τι­κά περιο­δι­κά (π.χ. “Επι­θε­ώ­ρη­ση Τέχνης”, “Κρι­τι­κή”) καθώς και σπά­νιο αρχεια­κό υλι­κό από τις συλ­λο­γές των ΑΣΚΙ.

Χώρος: Παλιά Βιβλιο­θή­κη Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών, Πει­ραιώς 256, 182 33 Ρέντης. Ημέ­ρες και Ώρες: Δευ­τέ­ρα — Τρί­τη, 11.00 ‑15.00, Τετάρ­τη 13.00–18.00, Πέμ­πτη 11.00 — 15.00. Πληροφορίες/Κρατήσεις:  210–3223062, Δευ­τέ­ρα — Παρα­σκευή 10πμ — 4.30μμ , aski@otenet.gr  

-Από την Τρί­τη 19 έως την Πέμ­πτη 28 Φεβρουα­ρί­ου η Βιβλιο­θή­κη της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος διορ­γα­νώ­νει 4 θεμα­τι­κές επι­σκέ­ψεις με τίτλο «Βιβλιο­θή­κη της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος: ένας οικο­νο­μι­κός θησαυ­ρός». Οι επι­σκέ­ψεις έχουν σκο­πό να ανα­δεί­ξουν τις συλ­λο­γές, τις υπη­ρε­σί­ες και τον ιδιαί­τε­ρο χαρα­κτή­ρα της ως οικο­νο­μι­κή βιβλιο­θή­κη της κεντρι­κής τρά­πε­ζας της χώρας. Παράλ­λη­λα, οι επι­σκέ­πτες θα μπο­ρούν να περι­δια­βαί­νουν στους χώρους της Βιβλιο­θή­κης ενώ θα λει­τουρ­γεί και έκθε­ση επι­λεγ­μέ­νων σπά­νιων εκδό­σε­ων και σημα­ντι­κών οικο­νο­μι­κών βιβλί­ων και περιοδικών.

Πρό­γραμ­μα επισκέψεων:

Τρί­τη 19 Φεβρουα­ρί­ου: εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση της απο­στο­λής, ιστο­ρί­ας, συλ­λο­γών, θεμα­το­λο­γί­ας, υπη­ρε­σιών, προ­γραμ­μά­των και μελ­λο­ντι­κών προσδοκιών. 

Πέμ­πτη 21 Φεβρουα­ρί­ου: περι­γρα­φή και παρου­σί­α­ση της συλ­λο­γής σπα­νί­ων βιβλί­ων (παλαιό­τε­ρα του 1534)

Τρί­τη 26 Φεβρουα­ρί­ου: παρου­σί­α­ση σημα­ντι­κών εκδό­σε­ων, σει­ρών και μονα­δι­κών βιβλί­ων της Βιβλιο­θή­κης για την οικο­νο­μι­κή επιστήμη.

Πέμ­πτη 28 Φεβρουα­ρί­ου: γνω­ρι­μία με τις ηλε­κτρο­νι­κές πηγές της Βιβλιο­θή­κης (ηλε­κτρο­νι­κά περιο­δι­κά, βιβλία και εφη­με­ρί­δες, στα­τι­στι­κά δεδο­μέ­να, θεμα­τι­κές ηλε­κτρο­νι­κές πηγές για την οικο­νο­μι­κή επι­στή­μη και την χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή και εργα­λεία για την υπο­στή­ρι­ξη του έργου της Τρά­πε­ζας της Ελλάδος).

Χώρος: Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος, Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου 21, 10250 Αθή­να, Βιβλιο­θή­κη: 3ος όρο­φος. Ώρα:10.30–11.30 και 12.30–13.30. Γλώσ­σα Διε­ξα­γω­γής: Ελλη­νι­κά ή/και Αγγλικά

-Έως την Παρα­σκευή 15 Φεβρουα­ρί­ου συνε­χί­ζε­ται η έκθε­ση «Λογο­τε­χνι­κές Αρχειο­λο­γί­ες στο Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, 19ος & 20ος αιώ­νας» που διορ­γα­νώ­νει το Ιστο­ρι­κό Αρχείο Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών με τη στή­ρι­ξη του Δικτύ­ου Πολι­τι­σμού δήμου Αθη­ναί­ων. Στην έκθε­ση παρου­σιά­ζε­ται πρω­τό­τυ­πο και σπά­νιο αρχεια­κό υλι­κό, όπως σπά­νια χει­ρό­γρα­φα, φοι­τη­τι­κοί φάκε­λοι, φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό, που αφο­ρά τόσο στη φοι­τη­τι­κή ζωή και δρά­ση σπου­δαί­ων λογο­τε­χνών που φοί­τη­σαν στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, όσο και καθη­γη­τών που συν­δέ­θη­καν με τους λογο­τε­χνι­κούς κύκλους της επο­χής τους. Η δρά­ση συνο­δεύ­ε­ται με παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις και σχε­τι­κές ομιλίες.

Χώρος: Ιστο­ρι­κό Αρχείο ΕΚΠΑ, Σκου­φά 45, Αθή­να. Ημέ­ρες και Ώρες: Δευ­τέ­ρα-Παρα­σκευή, 10:00–14:00. Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: 2103689523 ή 9528, Δευ­τέ­ρα-Παρα­σκευή 10πμ-3μμ, email cbarkou@pspa.uoa.gr

Το πρό­γραμ­μα της διορ­γά­νω­σης Αθή­να 2018-Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου του δήμου Αθη­ναί­ων υλο­ποιεί­ται χάρη στη στή­ρι­ξη και των δωρη­τών: Μέγας δωρη­τής είναι το Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος. Χρυ­σοί δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ι. Λάτση και η εται­ρία Core Α.Ε. Δωρη­τές είναι το Ίδρυ­μα Ωνά­ση, το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα Κοι­νω­νι­κού και Πολι­τι­στι­κού Έργου (ΚΙΚΠΕ), το Ίδρυ­μα Α. Κ. Λασκα­ρί­δη και ο Οργα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ). Πολύ­τι­μοι υπο­στη­ρι­κτές είναι η Aegean Airlines, ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών και η εται­ρία Στα­θε­ρές Συγκοι­νω­νί­ες (ΣΤΑΣΥ).

 

 

Πηγή http://www.thetoc.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων