- Διαφήμιση -

Η Πιο Cool Αγορά Της Κυψέλης

Η πρώτη Σούπερ Κυψέλη του 2020

Μια Αγο­ρά πολύ δια­φο­ρε­τι­κή από τις άλλες, που θυμί­ζει φεστι­βάλ, στή­νε­ται μέσα στην Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης, την Κυρια­κή 2 Φεβρουα­ρί­ου 2020, (11:00 – 17:00).

Η Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης φαί­νε­ται να κερ­δί­ζει το στοί­χη­μα καθώς απο­τε­λεί πλέ­ον σημείο συνά­ντη­σης και ανα­φο­ράς για το αθη­ναϊ­κό κοι­νό, με βασι­κούς άξο­νες τον πολι­τι­σμό, την εκπαί­δευ­ση, την κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία και επιχειρηματικότητα.

Τεστ μνή­μης, mini session ρεφλε­ξο­λο­γί­ας, Do it yourself καρτ ποστάλ, λαχα­νι­κά και φρού­τα φυσι­κής καλ­λιέρ­γειας, μονα­δι­κά handmade ρού­χα και αντι­κεί­με­να, πολύ­χρω­μα άνθη, σαπού­νια και καλ­λυ­ντι­κά, up-cycling παι­χνί­δια, σπά­νιες εκδό­σεις βιβλί­ων, βινύ­λια για έμπει­ρους ακρο­α­τές, κρέ­πες, mini pancakes, αντί­κες, ξηροί καρ­ποί συν­θέ­τουν την πρώ­τη Σού­περ Κυψέ­λη του 2020.

«Την Σού­περ Κυψέ­λη την διορ­γα­νώ­νου­με μια φορά στους 2 μήνες», λέει στον Αθή­να 9.84, η  Φοί­βη Κων­στα­ντι­νί­δη από την ομά­δα του Impact Hub Athens, που  δια­χει­ρί­ζε­ται την Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης. «Μαζεύ­ου­με στην Αγο­ρά όλους τους δημιουρ­γι­κούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες της γει­το­νιάς αλλά και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής  του 6ου δια­με­ρί­σμα­τος της Αθή­νας,  με σκο­πό οι επι­σκέ­πτες να μπο­ρούν μέσα σε μία ημέ­ρα να βρουν στην Αγο­ρά τα πάντα. Κατό­πιν μπο­ρούν να χαρ­το­γρα­φή­σουν μόνοι τους την γει­το­νιά και να βρουν τα μαγα­ζιά αυτά στις πραγ­μα­τι­κές τους, διευθύνσεις».

1st Hybrid Pop up Market of 2020

Στη Σού­περ Κυψέ­λη μπο­ρεί κανείς να βρει ποι­κι­λία από δίσκους από το Discos Afrikana αλλά και το Entropia Records αλλά και προ­ϊ­ό­ντα κάν­να­βης σε διά­φο­ρες μορ­φές από το Fusion Seeds του Άρη, μονα­δι­κές εκδό­σεις από τον O Meteoritis & το Βιβλιο­πω­λεία Ατρα­πός, άνθη & φυτά αλλά και ρομα­ντι­κά δώρα από το Aloi Flowers collection, κοσμή­μα­τα από το Pepeyoyo Jewellery και το Psi.Pse.Li, ρού­χα, πόστερ & άλλα αντι­κεί­με­να από  το λοκά­λι  διά­φο­ρα αξε­σουάρ από το Δώρα με Γού­στο & το Atelier Anneta, καλ­λυ­ντι­κά, σαπού­νια, χει­ρο­ποί­η­τα αντι­κεί­με­να από το Domatio shop, ανα­κυ­κλώ­σι­μα παι­χνί­δια από το Cado Paradiso Upcycled Playground και αντί­κες από το @Παλαιοπωλείο Μάρ­κου.

Γεύσεις

Γεύ­σεις και μυρω­διές από τις κρέ­πες, τις βάφλες και τα pancakes του γει­το­νι­κού Γαλα­τσιώ­τι­κου Icecube, ξηροί καρ­ποί από το Melisa και Gluhwein από την καντί­να της Αγοράς.

Το «Μποστάνι μας» και παράλληλες δράσεις

Η Σού­περ Κυψέ­λη φιλο­ξε­νεί και παρα­γω­γούς από το «Μπο­στά­νι μας» και παράλ­λη­λες δρά­σεις για όλα τα ηλι­κια­κά groups όπως ένα mini τεστ μνή­μης από την Ψυχο­γη­ρια­τρι­κή Εται­ρεία «ο Νέστωρ» αλλά και μία ευκαι­ρία για επι­τρα­πέ­ζια παι­χνί­δια από το Κοι­νο­τι­κό Κέντρο Πυξί­δα αλλά και για καλ­λω­πι­σμό από το Κυψε­λιώ­τι­κο κομ­μω­τή­ριο christinebeauty.gr.

Εργαστήριο bauhaus

Επί­σης συμ­με­τέ­χει και το Goethe-Institut Athens από τις 11.00 πμ μέχρι τις 13.00 μ.μ. με ένα εργα­στή­ριο εμπνευ­σμέ­νο από bauhaus.

«Όλες  αυτές οι δρά­σεις πολι­τι­στι­κές, επι­χει­ρη­μα­τι­κές, κοι­νω­νι­κές έχουν δώσει μια νέα ταυ­τό­τη­τα στην Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης» επι­ση­μαί­νει η κα Κων­στα­ντι­νί­δη. «Έχου­με επα­να­συν­δέ­σει τους παλιούς κατοί­κους της Κυψέ­λης με την Αγο­ρά, έχου­με προ­σελ­κύ­σει νέους, που ενδια­φέ­ρο­νται για τις επι­χει­ρή­σεις με κοι­νω­νι­κό αντί­κτυ­πο, διορ­γα­νώ­νου­με πολ­λές πολι­τι­στι­κές δρά­σεις και γενι­κά έχει πλέ­ον η Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης καθιε­ρω­θεί ως ένας χώρος για όλους».

Καλ­λιό­πη Ασλανίδου

 

Πηγή athina984.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων