- Διαφήμιση -

Μεγάλη επιχείρηση καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων σε Εξάρχεια και Κολωνάκι

Κώστα Μπακογιάννης: Σεβασμός στην καθημερινότητα των Αθηναίων

Συνε­χί­στη­καν για μία ακό­μα Κυρια­κή οι επι­χει­ρή­σεις καθα­ριό­τη­τας του Δήμου Αθη­ναί­ων στο κέντρο.

Σήμε­ρα οι άνθρω­ποι της  Διεύ­θυν­σης Καθα­ριό­τη­τας χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πέντε μεγά­λα σάρω­θρα και  πέντε πλυ­στι­κά μηχα­νή­μα­τα, καθά­ρι­σαν και έπλυ­ναν  δρό­μους δυο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νων περιο­χών στην  καρ­διά της Αθήνας.

Η  επι­χεί­ρη­ση έγι­νε από νωρίς το πρωί  στα Εξάρ­χεια και στο Κολω­νά­κι που τις εργά­σι­μες μέρες  οι δρό­μοι είναι επι­βα­ρυ­μέ­νοι κυκλο­φο­ρια­κά με απο­τέ­λε­σμα να είναι πάρα πολύ  δύσκο­λη η πραγ­μα­το­ποί­η­ση δρά­σε­ων  τόσο μεγά­λης έκτασης.

Δεί­τε την ανάρ­τη­ση του δημάρ­χου Αθη­ναί­ων, Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, για τη μεγά­λη επιχείρηση:

Οι κυρια­κά­τι­κες επι­χει­ρή­σεις καθα­ριό­τη­τας στις γει­το­νιές της Αθή­νας, είναι ο σεβα­σμός στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα των Αθηναίων.…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης — Kostas Bakoyannis στις Κυρια­κή, 2 Φεβρουα­ρί­ου 2020

 

Πηγή www.newsbeast.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων