- Διαφήμιση -

Βοτανικός: Έτσι θα διαμορφωθεί το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας

Ο  δήμος Αθη­ναί­ων, φέρ­νει στο φως τα σχέ­δια και τη μελέ­τη για τη δια­μόρ­φω­ση του  μεγα­λύ­τε­ρου πάρ­κου της Αθή­νας, συνο­λι­κής έκτα­σης 215 στρεμμάτων

Η βάση του σχε­δί­ου είναι η δημιουρ­γία του μεγα­λύ­τε­ρου αστι­κού πάρ­κου που έχει δημιουρ­γη­θεί στην Αθή­να τα τελευ­ταία περί­που εκα­τό χρόνια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων