- Διαφήμιση -

Αυτός ο παράδεισος είναι μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και ίσως δεν γνωρίζετε καν ότι υπάρχει!

Μία όαση στην καρδιά της Αττικής... Ο Βοτανικός κήπος δέχεται περισσότερα από 300 σχολεία και άλλους φορείς κάθε χρόνο. Διαθέτει συνολικά περίπου 4000 είδη φυτών και πάνω από 16000 αποξηραμένα φυτά στην φυτοθήκη του.

Ο Βοτα­νι­κός Κήπος Ιου­λί­ας και Αλε­ξάν­δρου Ν. Διο­μή­δους ή όπως απο­κα­λεί­ται σύντο­μα Βοτα­νι­κός Kήπος Διο­μή­δους είναι ένα Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα, Νομι­κό Πρό­σω­πο Ιδιω­τι­κού Δικαί­ου, το οποίο ιδρύ­θη­κε το 1952, μετά το θάνα­το του Αλε­ξάν­δρου Διο­μή­δους, που κλη­ρο­δό­τη­σε μέρος της περιου­σί­ας του στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών γι’ αυτόν το σκο­πό. Σήμε­ρα ο Βοτα­νι­κός Κήπος Ι. & Α. Διο­μή­δους απο­τε­λεί το μεγα­λύ­τε­ρο σε έκτα­ση Βοτα­νι­κό Κήπο της Ελλά­δας αλλά και όλης της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

Ο θεμε­λιω­τής του Ιδρύ­μα­τος, από το έτος 1910 μέχρι το 1918 εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής και διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών και Διοι­κη­τής της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας με την οποία ασχο­λή­θη­κε, με κάποιες δια­κο­πές, μέχρι το έτος 1949, οπό­τε ορκί­στη­κε αντι­πρό­ε­δρος της συμ­μα­χι­κής κυβέρ­νη­σης Σοφού­λη τον οποίο και δια­δέ­χθη­κε στην πρω­θυ­πουρ­γία μέχρι τον Ιανουά­ριο του 1950.

Σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία του δια­θέ­τη, το Ίδρυ­μα διοι­κεί­ται από πεντα­με­λή επι­τρο­πή στην οποία προ­ε­δρεύ­ει ο Πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, ενώ χρέη γενι­κού γραμ­μα­τέα έχει ο καθη­γη­τής Βοτα­νι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Το 1961 και μετά την παρα­χώ­ρη­ση έκτα­σης, από το Υπουρ­γείο Γεωρ­γί­ας, στο Ίδρυ­μα άρχι­σαν οι εργα­σί­ες δια­μόρ­φω­σης του Βοτα­νι­κού Κήπου με βάση τα σχέ­δια της καθη­γή­τριας του Πανε­πι­στη­μί­ου του Βερο­λί­νου Η. Hammerbacher.

O Κήπος βρί­σκε­ται Βόρεια του Αιγά­λεω και σε από­στα­ση 8 χλμ. από το κέντρο της Αθή­νας. Τα όρια του κήπου αρχί­ζουν μετά το Δρο­μο­κα­ΐ­τειο Ψυχια­τρείο και συνε­χί­ζει κατά μήκος της Ιεράς Οδού μέχρι το Του­ρι­στι­κό περί­πτε­ρο του ΕΟΤ (και σήμε­ρα του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου).   

To 1975 ο Κήπος, έτοι­μος πια στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του, άνοι­ξε τις πύλες του στο κοι­νό. Από τότε επι­τε­λεί σημα­ντι­κό εκπαι­δευ­τι­κό και επι­στη­μο­νι­κό έργο, αφε­νός φέρ­νο­ντας σε επα­φή το ευρύ κοι­νό με μέρος από το φυτι­κό πλού­το του πλα­νή­τη, αφε­τέ­ρου βοη­θώ­ντας στη δια­τή­ρη­ση και προ­στα­σία σπα­νί­ων και απει­λού­με­νων φυτών.

Ο κήπος δέχε­ται περισ­σό­τε­ρα από 300 σχο­λεία και άλλους φορείς κάθε χρό­νο. Δια­θέ­τει συνο­λι­κά περί­που 4000 είδη φυτών (αυτο­φυή και ξενι­κά) και πάνω από 16000 απο­ξη­ρα­μέ­να φυτά στην φυτο­θή­κη του (herbarium). Τα είδη αυτά έχουν φυτευ­τεί στα εξής έξι (6) δια­φο­ρε­τι­κά τμήματα :

  • Το ιστο­ρι­κό τμή­μα με φυτά τα οποία ανα­φέ­ρο­νται σε διά­φο­ρα κεί­με­να της ιστο­ρί­ας ή της μυθολογίας.
  • Ο ανθώ­νας με παρ­τέ­ρια που είναι ανθι­σμέ­να ολό­κλη­ρο το έτος.
  • Ο δεν­δρώ­νας με δέν­δρα απ’ όλο τον κόσμο.
  • Το οικο­νο­μι­κό τμή­μα με τα είδη της Ελλη­νι­κής χλω­ρί­δας που έχουν οικο­νο­μι­κή και παρα­γω­γι­κή σημασία.
  • Το φαρ­μα­κευ­τι­κό τμή­μα με φυτά που έχουν φαρ­μα­κευ­τι­κή σημασία.
  • Το συστη­μα­τι­κό τμή­μα που έχει εκπαι­δευ­τι­κή σημα­σία και παρου­σιά­ζει τις βασι­κές οικο­γέ­νειες της Συστη­μα­τι­κής Βοτανικής.

Ο Κήπος, εκτός από τον υψη­λό βαθ­μό ποι­κι­λό­τη­τας της αυτο­φυούς και καλ­λιερ­γού­με­νης χλω­ρί­δας, απο­τε­λεί και ένα ιδα­νι­κό φυσι­κό κατα­φύ­γιο της πανί­δας (η έκτα­ση είναι μέρος του μόνι­μου κατα­φυ­γί­ου άγριας ζωής του όρους Αιγά­λεω – Ποι­κί­λου σύμ­φω­να με το Φ.Ε.Κ. 918/Β/, 18/07/2001), επει­δή το οικο­σύ­στη­μα, προ­στα­τευ­μέ­νο από τις δυσμε­νείς ανθρώ­πι­νες επεμ­βά­σεις, παρέ­χει τη δυνα­τό­τη­τα λει­τουρ­γί­ας ενός πλή­ρους και αδια­τά­ρα­κτου τρο­φι­κού πλέγ­μα­τος.  

Θα πρέ­πει να επι­ση­μά­νου­με ότι ο Κήπος, εκτός του ότι απο­τε­λεί πνεύ­μο­να πρα­σί­νου και χώρο ανα­ψυ­χής και πνευ­μα­τι­κής ηρε­μί­ας για τους κατοί­κους μιας αστι­κής περιο­χής, όπως είναι η δυτι­κή Αττι­κή, λει­τουρ­γεί και ως πεδίο έρευ­νας και επι­μόρ­φω­σης του κοι­νού. Τα φυτά που καλ­λιερ­γού­νται επι­ση­μαί­νο­νται με ενη­με­ρω­τι­κές πινα­κί­δες οι οποί­ες παρέ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για την ταυ­τό­τη­τα και τη γεω­γρα­φι­κή τους εξάπλωση.

Το προ­σω­πι­κό του Ιδρύ­μα­τος δια­θέ­τει ικα­νή επι­στη­μο­νι­κή εμπει­ρία σε θέμα­τα δια­τή­ρη­σης και κυρί­ως ανα­πα­ρα­γω­γής ενδη­μι­κών, σπα­νί­ων και απει­λου­μέ­νων ειδών της ελλη­νι­κής χλω­ρί­δας. Αξί­ζει να ανα­φερ­θεί ότι στη Φυτο­θή­κη (Herbarium) του Κήπου δια­τη­ρού­νται περί­που 19000 απο­ξη­ρα­μέ­να δείγ­μα­τα φυτών, το μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα των οποί­ων προ­έρ­χε­ται από περιο­χές που τώρα θεω­ρού­νται προ­στα­τευό­με­νες, επει­δή έχουν εντα­χθεί στο δίκτυο του προ­γράμ­μα­τος ‘’NATURA 2000’’.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων