- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων : Παρέμβαση καθαριότητας στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο

Η πλατεία Αυδή, στο Μεταξουργείο καθαρή, περιποιημένη και με φροντισμένο πράσινο, μετά τη συντονισμένη παρέμβαση των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, παραδόθηκε σήμερα στους περιοίκους πιο όμορφη και φιλική, «έτσι όπως πρέπει να είναι, και γίνονται, όλες οι πλατείες μας» επισήμανε και ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης

Η πλα­τεία Αυδή, στο Μετα­ξουρ­γείο καθα­ρή, περι­ποι­η­μέ­νη και με φρο­ντι­σμέ­νο πρά­σι­νο, μετά τη συντο­νι­σμέ­νη παρέμ­βα­ση των Υπη­ρε­σιών του Δήμου Αθη­ναί­ων, παρα­δό­θη­κε σήμε­ρα στους περιοί­κους πιο όμορ­φη και φιλι­κή, «έτσι όπως πρέ­πει να είναι, και γίνο­νται, όλες οι πλα­τεί­ες μας» επι­σή­μα­νε και ο δήμαρ­χος Κώστας Μπακογιάννης.

Συγκε­κρι­μέ­να απο­κα­τα­στά­θη­κε πλή­ρως ο ηλε­κτρο­φω­τι­σμός. Συνερ­γεία κλά­δε­ψαν τα δέντρα και φρό­ντι­σαν την χαμη­λή βλά­στη­ση. Διορ­θώ­θη­καν οι φθο­ρές στα παγκά­κια και βάφτη­καν. Αντι­κα­τα­στά­θη­καν τα επι­δα­πέ­δια καλα­θά­κια απορ­ριμ­μά­των όπου δεν ήταν δυνα­τή η επι­διόρ­θω­ση και η επι­χεί­ρη­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε από εργα­ζό­με­νους στη διεύ­θυν­ση καθα­ριό­τη­τας που σκού­πι­σαν, έπλυ­ναν και απο­λύ­μα­ναν τον χώρο της πλατείας.

Σημειώ­νε­ται ότι τα «λίφτινγκ» σε πλα­τεί­ες και πολυ­σύ­χνα­στους χώρους του Δήμου Αθη­ναί­ων συνε­χί­ζο­νται σχε­δόν επί καθη­με­ρι­νής βάσης, παράλ­λη­λα με το καθη­με­ρι­νό πρό­γραμ­μα των υπη­ρε­σιών του Δήμου (καθα­ριό­τη­τα, πρά­σι­νο, ηλε­κτρο­φω­τι­σμός, τεχνι­κές υπη­ρε­σί­ες κ.α.) σε όλες τις Δημο­τι­κές Κοι­νό­τη­τες της Αθήνας.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων