- Διαφήμιση -

Κυψέλη: Διπλή ληστεία — Ανθρωποκυνηγητό για σύλληψη ενόπλων

Δύο δράστες αρχικά εισέβαλαν σε πρακτορείο ΟΠΑΠ και στη συνέχεια σε καφετέρια και αφού αφαίρεσαν όσα χρήματα είχαν τα ταμεία τράπηκαν σε φυγή-Ύστερα από μαρτυρία γειτόνισσας ελέγχθηκε κοντινό σχολείο που είδε η μάρτυρας να πηδάνε τα κάγκελα δύο άτομα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν μαθητές του σχολείου που τελεί υπό κατάληψη.

Ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό εξα­πέ­λυ­σε η ΕΛΑΣ το βρά­δυ της Τετάρ­της στην Κυψέ­λη για τον εντο­πι­σμό δύο ληστών, μετά από δύο απα­νω­τές ληστεί­ες που διέ­πρα­ξαν επί της οδού Καυκάσου.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, δύο δρά­στες που φορού­σαν κρά­νη, υπό την απει­λή όπλου, αρχι­κά εισέ­βα­λαν σε πρα­κτο­ρείο ΟΠΑΠ-Play και στη συνέ­χεια σε καφε­τέ­ρια πού ήταν γεμά­τη κόσμο και αφού ακι­νη­το­ποί­η­σαν πελά­τες και υπάλ­λη­λους, αφαί­ρε­σαν όσα χρή­μα­τα είχαν τα ταμεία και τρά­πη­καν σε φυγή μοτοσικλέτα.

Στο σημείο κλή­θη­κε Αστυ­νο­μία και κατά την διάρ­κεια των ανα­ζη­τή­σε­ων μία γει­τό­νισ­σα κάλε­σε την Άμε­ση Δρά­ση και ανέ­φε­ρε πως δύο νεα­ροί με κου­κού­λες πήδη­ξαν τα κάγκε­λα γει­το­νι­κού σχο­λεί­ου που τελεί υπό κατά­λη­ψη, θεω­ρώ­ντας ότι ήταν οι ύπο­πτοι για την ληστεία.

Στο σημείο σύντο­μα έφτα­σαν ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις όμως με δεδο­μέ­νο ότι η γυναί­κα είχε δει άτο­μα με κου­κού­λες και όχι κρά­νη που φορού­σαν οι δρά­στες και αφού δια­πί­στω­σαν ότι οι δύο νεα­ροί ήταν απλά μαθη­τές που συμ­με­τεί­χαν στην κατά­λη­ψη, δόθη­κε λήξη της επι­χεί­ρη­σης στο σημείο και οι ανα­ζη­τή­σεις για τον εντο­πι­σμό των υπό­πτων συνε­χί­ζο­νται στην γύρω περιοχή.

 

Πηγή news247.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων