- Διαφήμιση -

Παράταση για να μην μπει αιφνίδιο «λουκέτο» σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Διετής παράταση αναμένεται να δοθεί στην αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, ώστε να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα στους φιλοξενούμενους και στις οικογένειές τους, από μια άμεση διακοπή της λειτουργίας τους.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε ρύθ­μι­ση σχε­τι­κά με την προ­θε­σμία για την εξα­σφά­λι­ση της δυνα­τό­τη­τας αδειο­δό­τη­σης Μονά­δων Φρο­ντί­δας Ηλι­κιω­μέ­νων κερ­δο­σκο­πι­κού ή μη χαρα­κτή­ρα προ­χω­ρά η υφυ­πουρ­γός Εργα­σί­ας, αρμό­δια για θέμα­τα Πρό­νοιας και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, Δόμνα Μιχαη­λί­δου.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων