- Διαφήμιση -

Τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ισχύ­ουν οι νέες προ­βλέ­ψεις για τα ωρά­ρια απα­γό­ρευ­σης κυκλοφορίας.

Σε Αθή­να και Θεσσαλονίκη:

Η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ξεκι­νά από τις 7 το από­γευ­μα και αίρε­ται στις 5 το πρωί.
Tα κατα­στή­μα­τα τρο­φί­μων βάσει όσων είχαν ανα­κοι­νω­θεί θα κλεί­νουν στις 18:00, ενώ τα περισ­σό­τε­ρα σού­περ μάρ­κετ έχουν ανα­κοι­νώ­σει για σήμε­ρα ώρα κλει­σί­μα­τος τις 18:30 προ­κει­μέ­νου εργα­ζό­με­νοι και πελά­τες να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους πριν από την έναρ­ξη της απα­γό­ρευ­σης κυκλοφορίας

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι: 

Ο κωδι­κός μετα­κί­νη­σης 2 για την μετά­βα­ση σε σού­περ μάρ­κετ και άλλα κατα­στή­μα­τα ειδών πρώ­της ανά­γκης αλλά και ο κωδι­κός μετα­κί­νη­σης 3 εφό­σον αφο­ρά μετά­βα­ση σε τρά­πε­ζα ισχύ­ει εντός του οικεί­ου δήμου των πολι­τών ή σε από­στα­ση 2 χιλιο­μέ­τρων από τον τόπο κατοικίας.
Σχε­τι­κά με τον κωδι­κό μετα­κί­νη­σης 4 πλέ­ον τα ελεγ­κτι­κά όργα­να θα ζητούν από τους πολί­τες διευ­κρι­νί­σεις σε περί­πτω­ση ελέγχου.
Σχε­τι­κά με τον κωδι­κό 5, δηλα­δή μετά­βα­ση σε τελε­τή κηδεί­ας, ή μετά­βα­ση δια­ζευγ­μέ­νων γονέ­ων ή γονέ­ων που τελούν σε διά­στα­ση που είναι ανα­γκαία για τη δια­σφά­λι­ση της επι­κοι­νω­νί­ας γονέ­ων και τέκνων, δεν υπάρ­χει χιλιο­με­τρι­κός περιορισμός.
Ως προς το SMS 6, που αφο­ρά στη σωμα­τι­κή άσκη­ση σε εξω­τε­ρι­κό χώρο ή σε κίνη­ση με κατοι­κί­διο ζώο, οι εν λόγω δρα­στη­ριό­τη­τες πραγ­μα­το­ποιού­νται απο­κλει­στι­κά και μόνο πεζή ή με ποδή­λα­το. Δεν θα μπο­ρεί, δηλα­δή, κανείς σε όλη τη χώρα να στεί­λει κωδι­κό 6 και να πάρει το αυτο­κί­νη­τό του ή τη μοτο­σι­κλέ­τα του προ­κει­μέ­νου να μετα­βεί σε άλλη περιο­χή για να αθλη­θεί ή να βγά­λει βόλ­τα το κατοι­κί­διό του.
Τέλος, όπως είπε κατά την ενη­μέ­ρω­ση της Παρα­σκευ­ής, ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, για μετά­βα­ση σε ΚΤΕΟ δεν ισχύ­ουν οι περιο­ρι­σμοί για τον κωδι­κό 2 (μετα­κί­νη­ση εντός οικεί­ου δήμου ή σε 2 χλμ) και απαι­τεί­ται SMS με κωδι­κό 2 ή έντυ­πη βεβαί­ω­ση και απο­δει­κτι­κό ραντε­βού με ΚΤΕΟ. Όσον αφο­ρά στην τέλε­ση γάμων, θα επι­τρέ­πε­ται αλλά με την παρου­σία αυστη­ρά έως 9 ατό­μων συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του θρη­σκευ­τι­κού ή πολι­τι­κού λει­τουρ­γού και των βοη­θών του.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων