Δείτε τις ώρες

Η ΕΥΔΑΠ ανα­κοι­νώ­νει ότι, λόγω θραύ­σης σε κεντρι­κό τρο­φο­δο­τι­κό αγω­γό ύδρευ­σης, θα σημειω­θεί πτώ­ση της πίε­σης έως και πλή­ρης δια­κο­πή της παρο­χής του νερού στην περιο­χή του Παγκρα­τί­ου του Δήμου Αθη­ναί­ων και συγκε­κρι­μέ­να: στον Προ­φή­τη Ηλία, Μετς, ΟΤΕ, Άλσος Παγκρα­τί­ου και μετα­ξύ των οδών Ιέρω­νος – Αστυ­δά­μα­ντος – Εργο­τί­μου και Φορμίωνος.

Διάρ­κεια: από τις 7.00 το από­γευ­μα της Κυρια­κής 14 Απρι­λί­ου έως τις 10.00 το πρωί της Δευ­τέ­ρας 15 Απριλίου.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι θα κατα­βλη­θεί κάθε δυνα­τή προ­σπά­θεια ελα­χι­στο­ποί­η­σης της διάρ­κειας των εργα­σιών και επα­να­φο­ράς της υδροδότησης.