- Διαφήμιση -

Τι ανέδειξε η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για τη μητέρα που έριξε το παιδί από τον 5ο και αυτοκτόνησε

Ο θάνατος της 44χρονης και της τετράχρονης κόρης της, οι καταθέσεις και οι έρευνες των δικαστικών λειτουργών.

Στα ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­ζε η 44χρονη μητέ­ρα, η κατά­στα­ση της οποί­ας επι­δει­νώ­θη­κε από μια εσφαλ­μέ­νη εντύ­πω­ση που είχε για περι­στα­τι­κό κακής μετα­χεί­ρι­σης ή κακο­ποί­η­σης (σσ. δεν επι­βε­βαιώ­θη­κε σε καμία περί­πτω­ση) της τετρά­χρο­νης κόρης της, απο­δί­δει ‑σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Βημα­τος»- η έρευ­να της ΕΛ.ΑΣ την αιτία της τρα­γω­δί­ας, πριν από 15 ημέ­ρες, στον Νέο Κόσμο, που συγκλό­νι­σε την κοι­νή γνώμη.

Μάλι­στα σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες που εντά­χθη­καν στον φάκε­λο της υπό­θε­σης , η ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση της 44χρονης μητέ­ρας είχε επι­δει­νω­θεί λίγα 24ωρα πριν τον δρα­μα­τι­κό συμ­βάν της 19ης Μαρ­τί­ου, όταν και πέτα­ξε την 4χρονη κόρη της από το μπαλ­κό­νι του 5ου ορό­φου και στη συνέ­χεια έκα­νε βου­τιά θανάτου.

Στη σχε­τι­κή δικο­γρα­φία που ολο­κλη­ρώ­νε­ται τις επό­με­νες ώρες, έχει εντα­χθεί και βίντεο που απει­κο­νί­ζει τμή­μα του δρα­μα­τι­κού συμ­βά­ντος, όπως το κατέ­γρα­ψε με το κινη­τό της μια ηλι­κιω­μέ­νη γει­τό­νισ­σα της οικο­γέ­νειας. «Το Βήμα» δεν παρου­σιά­ζει, ούτε θα ανα­φέ­ρει οτι­δή­πο­τε για το περιε­χό­με­νο του συγκε­κρι­μέ­νου οπτι­κού υλι­κού, λόγω της τρα­γι­κό­τη­τας του περιστατικού.

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες που συγκε­ντρώ­θη­καν από οικεί­ους της οικο­γέ­νειας, η 44χρονη γυναί­κα παρου­σί­α­ζε ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα τους τελευ­ταί­ους μήνες και είχε ζητή­σει ιατρι­κή βοή­θεια. Μερι­κές εβδο­μά­δες πριν το θλι­βε­ρό συμ­βάν η γυναί­κα φέρε­ται να είχε την ψευ­δαί­σθη­ση ότι υπήρ­ξε παρε­νό­χλη­ση ή και αγνώ­στου μορ­φής «κακο­ποί­η­ση» της τετρά­χρο­νης κόρης της σε παι­δι­κό σταθ­μό που πήγαι­νε σε άλλη περιο­χή της Αθή­νας. Χωρίς να προ­κύ­ψει οτι­δή­πο­τε σχε­τι­κό. Σύμ­φω­να με άλλες κατα­θέ­σεις η 44χρονη γυναί­κα ερμή­νευ­σε ως δείγ­μα μιας τέτοιου είδους κακής συμπε­ρι­φο­ράς σε βάρος της κόρης της μια ζωγρα­φιά που είχε κάνει το άτυ­χο κοριτσάκι.

Μάλι­στα ζήτη­σε την βοή­θεια παι­δο­ψυ­χο­λό­γου που δεν έφθα­σε σε σαφή συμπε­ρά­σμα­τα ότι υπήρ­χε σχε­τι­κό πρό­βλη­μα. Καθώς κι ότι ούτε το σχέ­διο της τετρά­χρο­νης μπο­ρού­σε να είχε τέτοιου είδους ερμη­νεία. Οπως του­λά­χι­στον προ­κύ­πτουν και από μαρ­τυ­ρί­ες συγ­γε­νών της οικο­γέ­νειας, η 44χρονη παρου­σί­α­ζε περαι­τέ­ρω επι­δεί­νω­ση και μάλι­στα απέ­φευ­γε να κινη­θεί σε δημό­σιους χώρους. Κι έτσι 4–5 ημέ­ρες αργό­τε­ρα προ­χώ­ρη­σε στην πρά­ξη να ρίξει από το μπαλ­κό­νι την κόρη της και να βάλει τέρ­μα στην ζωή της με τον ίδιο τρό­πο. Χωρίς να αφή­σει οποιο­δή­πο­τε χει­ρό­γρα­φο ή ηλε­κτρο­νι­κό μήνυ­μα ώστε να δίνει μια στοι­χειώ­δη εξή­γη­ση για την επι­λο­γή της.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων