- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Εγκρίθηκε το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Στόχοι του ΣΒΑΚ είναι να καταστεί η Αθήνα μια πόλη σύγχρονη, πράσινη, ζωντανή

Εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία το Σχέ­διο Βιώ­σι­μης Αστι­κής Κινη­τι­κό­τη­τας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αθη­ναί­ων.  Ο Δήμαρ­χος Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, τόνι­σε ότι: «το ΣΒΑΚ είναι ένα στρα­τη­γι­κό όρα­μα και δεν είναι μια κυκλο­φο­ρια­κή, πολε­ο­δο­μι­κή ή περι­βαλ­λο­ντι­κή μελέτη».

Σύμ­φω­να με τον αρμό­διο αντι­δή­μαρ­χο, Βασί­λη Αξιώ­τη, στό­χοι του ΣΒΑΚ είναι να κατα­στεί η Αθή­να μια πόλη σύγ­χρο­νη, πρά­σι­νη, ζωντανή.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων