- Διαφήμιση -

Μετά τον γιατρό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Ακρόπολη

Μετά την απόφαση της νέας υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την τοποθέτηση γιατρό και νοσηλευτών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, με απόφαση του υπουργείου Βασίλη Κικίλια θα υπάρχει και ασθενοφόρο.

Το ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ βρί­σκε­ται ήδη από χθες στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο Ακρο­πό­λε­ως, προ­κει­μέ­νου να συν­δρά­μει στην αντι­με­τώ­πι­ση εκτά­κτων περι­στα­τι­κών και να καλύ­ψει τις ανά­γκες του­ρι­στών, πολι­τών και εργαζομένων.

Ορί­στη­καν τα σημεία για τους νοση­λευ­τές στην Ακρόπολη

Ηδη την Πέμ­πτη η προϊ­στα­μέ­νη της Εφο­ρεί­ας Αρχαιο­τή­των Πόλε­ως Αθη­νών Ελέ­νη Μπά­νου ξενά­γη­σε στην Ακρό­πο­λη τον υπο­στρά­τη­γο ε/α Αντώ­νιο Αυγε­ρι­νό, πρό­ε­δρο του Ελλη­νι­κού Ερυ­θρού Σταυ­ρού. Σκο­πός της επί­σκε­ψης του κ. Αυγε­ρι­νού στον Ιερό Βρά­χο ήταν ο εντο­πι­σμός, από κοι­νού με την Ελέ­νη Μπά­νου, σημεί­ων όπου είναι δυνα­τή η εγκα­τά­στα­ση νοση­λευ­τριών του ΕΕΣ.
Ο κ. Αυγε­ρι­νός αντα­πο­κρί­θη­κε αμέ­σως στο αίτη­μα της υπουρ­γού Πολι­τι­σμού Λίνας Μεν­δώ­νη για απο­στο­λή νοση­λευ­τών, ώστε να συνε­πι­κου­ρούν τον για­τρό-οπλί­τη στην επί τόπου περί­θαλ­ψη ασθε­νών. Όπως απο­φα­σί­στη­κε, ένας νοση­λευ­τής θα βρί­σκε­ται στο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Κέντρο, επί του πεζο­δρό­μου της Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του, όπου και η είσο­δος για το Διο­νυ­σια­κό Θέα­τρο και τη Νότια Κλιτ­τύ, ενώ ο δεύ­τε­ρος θα εγκα­τα­στα­θεί σε αίθου­σα του παλαιού μου­σεί­ου Ακρο­πό­λε­ως. Ο εξο­πλι­σμός, προ­σφέ­ρε­ται επί­σης από τον ΕΕΣ.

Ποδη­λά­τες του Ερυ­θρού Σταυ­ρού κάτω από την Ακρόπολη

Επί­σης, ο κ. Αυγε­ρι­νός ανέ­φε­ρε πως ποδη­λά­τες του Ελλη­νι­κού Ερυ­θρού Σταυ­ρού με ειδι­κό εξο­πλι­σμό, που ήδη περι­πο­λούν τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα στον πεζό­δρο­μο της Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του θα κάνουν δια­δρο­μές και κατά τις ημέ­ρες Τρί­τη και Πέμ­πτη. Αυτό ζήτη­σε η Ελέ­νη Μπά­νου, διό­τι τις συγκε­κρι­μέ­νες ημέ­ρες η Ακρό­πο­λη έχει μεγά­λη επι­σκε­ψι­μό­τη­τα. Οι ποδη­λά­τες μοι­ρά­ζουν στον κόσμο εμφια­λω­μέ­να νερά και δίνουν τις πρώ­τες βοή­θειες εφό­σον συμ­βεί κάποιο περι­στα­τι­κό λιποθυμίας.

Οι για­τροί-οπλί­τες στην Ακρό­πο­λη θα εναλλάσσονται

Ηδη την Τετάρ­τη για­τρός- οπλί­της εστά­λη στον χώρο της Ιμα­τιο­θή­κης στην κεντρι­κή είσο­δο της Ακρό­πο­λης, κατό­πιν αιτή­μα­τος που έθε­σε η Λίνα Μενδώνη
στον υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο και στον υφυ­πουρ­γό και επί­τι­μο Α/ΓΕΣ, στρα­τη­γό ε.α. Αλκι­βιά­δη Στε­φα­νή. Η πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας αντα­πο­κρί­θη­κε αμέ­σως απο­στέλ­λο­ντας έναν για­τρό από το νοσο­κο­μείο 251 της Αερο­πο­ρί­ας και έναν νοση­λευ­τή από το στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο 401, που αμφό­τε­ροι υπη­ρε­τούν τη θητεία τους. Οι στρα­τευ­μέ­νοι θα εναλ­λάσ­σο­νται ως πρό­σω­πα, όμως η παρου­σία για­τρού και νοση­λευ­τή στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο θα είναι μόνιμη.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο, τέσ­σε­ρα άτο­μα τραυ­μα­τί­στη­καν στο εμβλη­μα­τι­κό μνη­μείο, έπει­τα από πτώ­ση κεραυνού.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων