- Διαφήμιση -

Τουλουπάκη: Αναληθές και συκοφαντικό το ρεπορτάζ για το ακίνητό μου στο Κουκάκι ‑Εξώδικο στον ΣΚΑΪ

Εξώδικο στον ΣΚΑΪ για τις αναφορές σε ακίνητό της στο κέντρο της Αθήνας απέστειλε η Ελένη Τουλουπάκη.

Η εισαγ­γε­λέ­ας Δια­φθο­ράς Ελέ­νη Του­λου­πά­κη ζητά «άμε­ση επα­νόρ­θω­ση» του «απο­λύ­τως ανα­λη­θούς και άκρως συκο­φα­ντι­κού» ρεπορ­τάζ του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μούσχε­τι­κά με την οικία της και το ακρι­βές φορο­λο­γι­κό καθε­στώς από­κτη­σης του ακι­νή­του, ζητά με εξώ­δι­κο της προς τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό και τον δημο­σιο­γρά­φο Τάσο Τέλ­λο­γλου που παρου­σί­α­σε το θέμα, όπως μετα­δί­δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο εξώ­δι­κο η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­φέ­ρει πως το μονα­δι­κό ακί­νη­το που κατέ­χει είναι ένα ενυ­πό­θη­κο δια­μέ­ρι­σμα στο Κου­κά­κι για το οποίο δήλω­σε το πλή­ρες τίμη­μα αγο­ράς του τόσο στη φορο­λο­γι­κή της δήλω­ση όσο και στη δήλω­ση Πόθεν Έσχες.

Φέρε­ται επί­σης να τονί­ζει πως για την αγο­ρά του εν λόγω ακι­νή­του κατα­βλή­θη­κε το σύνο­λο της πραγ­μα­τι­κής του αξί­ας και σύμ­φω­να με την τότε ισχύ­ου­σα νομο­θε­σία η οποία προ­έ­βλε­πε πλή­ρη απαλ­λα­γή από την κατα­βο­λή φόρου μετα­βί­βα­σης για ακί­νη­το πρώ­της κατοι­κί­ας με εμβα­δό μικρό­τε­ρο από 200 τ.μ. (Ν3634/2008 αρ. 3). Επο­μέ­νως σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γό δεν ήταν εκ του νόμου, υπό­χρεη σε κατα­βο­λή φόρου μετα­βί­βα­σης ακινήτου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες στο εξώ­δι­κο της εισαγ­γε­λέα, δια­τυ­πώ­νε­ται προ­βλη­μα­τι­σμός ως προς τη σκο­πι­μό­τη­τα δημο­σιο­ποί­η­σης «αφιλ­τρά­ρι­στης δημο­σί­ευ­σης» και «αδια­σταύ­ρω­του ρεπορ­τάζ» σε βάρος της, με δεδο­μέ­νη τη νευ­ραλ­γι­κή θέση την οποία υπη­ρε­τεί. Τονί­ζει δε, πως δεν έγι­νε καμία επι­κοι­νω­νία μαζί της ώστε να ζητη­θούν διευ­κρι­νί­σεις και να εξα­κρι­βω­θεί η βασι­μό­τη­τα των καταγγελιών.

Με το εξώ­δι­κο η κ. Του­λου­πά­κη φέρε­ται να ζητά την άμε­ση επα­νόρ­θω­ση του ρεπορ­τάζ από τον ΣΚΑΪ κατά τη διάρ­κεια του σημε­ρι­νού κεντρι­κού δελ­τί­ου ειδή­σε­ων καθώς και δημό­σια δήλω­ση συγ­γνώ­μης για όσα συκο­φα­ντι­κά και ψευ­δή εμφα­νί­στη­καν σε βάρος της, με την απει­λή σε περί­πτω­ση μη συμ­μόρ­φω­σης να προ­βεί σε όλες τις νόμι­μες δικα­στι­κές ενέρ­γειες σε βάρος του σταθμού.

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων