- Διαφήμιση -

Νόστιμα Ανακατώματα το… Τσικνοσάββατο στο Κουκάκι

Μια μεγάλη αποκριάτικη γιορτή στο Κουκάκι

Μια μεγά­λη απο­κριά­τι­κη γιορ­τή στο Κου­κά­κι θα στη­θεί και φέτος! Για 7η χρο­νιά θα γίνουν νόστι­μα Ανα­κα­τρώ­μα­τα στον Πεζό­δρο­μου Γ. Ολυ­μπί­ου με τα κατα­στή­μα­τα να προ­σφέ­ρουν μπί­ρα, κρα­σί ή τσι­κου­διά με 2 ευρώ και θα να κερ­νούν σου­βλά­κια και hot dog.

Η εκδή­λω­ση θα γίνει το Τσι­κνο­σάβ­βα­το 2 Μαρ­τί­ου από τις 16:00 έως αργά το βρά­δυ και όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες και τα δρώ­με­να για τα παι­διά αλλά και για τους μεγά­λους θα είναι δωρε­άν. Το θέμα για φέτος είναι οι ται­νί­ες. Ντυ­νό­μα­στε λοι­πόν σαν τον αγα­πη­μέ­νο μας ήρωα και φεύ­γου­με για Κουκάκι!

Το ζωντα­νό μου­σι­κό μέρος του προ­γράμ­μα­τος ανοί­γει στις 17:00 με τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του Δήμου Αθη­ναί­ων. Στις 18:00 αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας μίαν άλλη επο­χή στις δεκα­ε­τί­ες από το ’20 έως το ’50, οι Jump & Jive – Athens Swing & Roll Team θα ξεση­κώ­σουν τον κόσμο χορεύ­ο­ντας στους τρε­λούς ρυθ­μούς του Swing και εντυ­πω­σιά­ζο­ντας μας με τις ακρο­βα­τι­κές τους φιγούρες.

Από τις 19:30 οι Dusa brass band και Bronza Banda θα είναι εκέι με Χάλ­κι­να πνευ­στά σε Θρα­κιώ­τι­κους, Βαλ­κα­νι­κούς και παρα­δο­σια­κούς ήχους. Στην συνέ­χεια, την σκυ­τά­λη παίρ­νει ο Λευ­τέ­ρη Γρη­γο­ρί­ου και τα “Global Ντα­ού­λια’’ με παρα­δο­σια­κούς σκο­πούς από Κρή­τη, Πόντο, Μακε­δο­νία, Θρά­κη, παντρε­μέ­νους αρμο­νι­κά με την Βρα­ζι­λιά­νι­κη Batucada. Και οι Τζα­μπου­νο­ντου­μπά­κοι θα είναι όμως εκέι με παρα­δο­σια­κούς και Νησιώ­τι­κους σκο­πούς. Τέλος θα μας ξεση­κώ­σουν οι κρου­στοί Quilombo με τον δυνα­μι­κό ήχο τους σε Βρα­ζι­λιά­νι­κους ρυθ­μούς SambaBatucada και SambaReggae.

Από τις 21:00 τη σκυ­τά­λη στις μου­σι­κές επι­λο­γές ανα­λαμ­βά­νουν οι καλε­σμέ­νοι DJ’s Διο­νύ­σης Παπα­δό­που­λος aka (Dj Dennis), η Νάν­συ Αγγε­λο­πού­λου aka (Dj Nancy) στή­νο­ντας ένα μονα­δι­κό Street Party μέχρι αργά το βράδυ!

Πηγή olivemagazine.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων