- Διαφήμιση -

Κουκάκι: Σοκαριστική βία κατά της αστυνομίας! Video ντοκουμέντο

Οι εικόνες από την "πολιορκία" της Ματρόζου, στο Κουκάκι, είναι πραγματικά συγκλονιστικές και αποτυπώνουν τις προθέσεις των μπαχαλάκηδων. Στις αποκαλυπτικές εικόνες της ΕΛ.ΑΣ. δεν φαίνεται τίποτα λιγότερο από σκληρή βία των αντιεξουσιαστών, με δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών. Τεράστιοι τσιμεντόλιθοι και κάθε λογής πολεμοφόδια εκτοξεύονται από μεγάλο ύψος και μόνο από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Η άμεση εκκένωση του κτιρίου και οι συλλήψεις δείχνουν πως το κράτος είναι αποφασισμένο να απαντά σε κάθε τέτοια "επιχείρηση".

Σε κάθε κρά­τος της πολι­τι­σμέ­νης Δύσης, εικό­νες σαν αυτές που είδα­με το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, 11.02.2029, στο Κου­κά­κι, θα προ­κα­λού­σαν ένα πρω­τό­γνω­ρο “μού­δια­σμα”. Είναι, όμως, τόσες πολ­λές οι φορές που περι­στα­τι­κά σαν αυτά έχουν συμ­βεί στην Ελλά­δα, που σχε­δόν δεν κάνουν καν εντύπωση.

Τι δεν κάνει εντύ­πω­ση στην Ελλά­δα; Οι εξαι­ρε­τι­κά βίαιες, δολο­φο­νι­κές, επι­θέ­σεις των… μπα­χα­λά­κη­δων ενα­ντί­ον των αστυ­νο­μι­κών επει­δή… μπο­ρούν και ‑τις περισ­σό­τε­ρες φορές- επει­δή θεω­ρούν πως δεν θα υπο­στούν συνέπειες.

Εικό­νες με κου­κου­λο­φό­ρους να εκτο­ξεύ­ουν κάθε λογής αντι­κεί­με­να ενα­ντί­ον των αστυ­νο­μι­κών, από μπο­γιές, πέτρες και ξύλα, μέχρι και τερά­στιες πέτρες και τσι­με­ντό­λι­θους που πολύ εύκο­λα μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν σοβα­ρό­τα­τους τραυματισμούς.

Η εικό­να αυτή “μιλά” από μόνη της.

Κουκάκι

Ένας αντιε­ξου­σια­στής κρα­τά με τα δυο του χέρια έναν τσι­με­ντό­λι­θο και από ένα μπαλ­κό­νι τον πετά στους αστυ­νο­μι­κούς, οι οποί­οι έχουν υψώ­σει τις ασπί­δες τους, προ­σπα­θώ­ντας να προ­στα­τεύ­σουν τους συνα­δέλ­φους τους.

Είναι η στιγ­μή που οι δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας έκο­βαν με τον τρο­χό την πόρ­τα του κτι­ρί­ου στην Ματρό­ζου, στο Κου­κά­κι, το οποίο προ­σφά­τως είχε εκκε­νω­θεί από την ΕΛ.ΑΣ., αλλά το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του ανα­κα­τα­λή­φθη­κε από τους αντιε­ξου­σια­στές.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία (σ.σ. το συγκεκριμένο κομμάτι μετά το 04:30)

Άμεση και αποτελεσματική η αντίδραση της αστυνομίας στο Κουκάκι

Είναι απλά κοι­νή λογι­κή το ότι από καθα­ρή τύχη δεν σημειώ­θη­κε κάποιος σοβα­ρό­τα­τος τραυ­μα­τι­σμός αστυ­νο­μι­κού, ωστό­σο το θετι­κό της υπό­θε­σης είναι πως το κρά­τος δεί­χνει να λειτουργεί.

Όχι μόνο η αντί­δρα­ση της Αστυ­νο­μί­ας ήταν άμε­ση, με δυνά­μεις της να σπεύ­δουν στο σημείο αμέ­σως μόλις έγι­νε γνω­στό πως το κτί­ριο της Ματρό­ζου κι άλλο ένα στην οδό Παναι­τω­λί­ου είχαν ανα­κα­τα­λη­φθεί από τους μπα­χα­λά­κη­δες, αλλά μετά την παρου­σία εισαγ­γε­λέα, μέσα σε λίγες ώρες τα δύο κτί­ρια είχαν εκκε­νω­θεί ξανά.

Το σημα­ντι­κό­τε­ρο όμως; Έγι­ναν συλ­λή­ψεις. Οι πρω­τα­γω­νι­στές αυτών των ακραί­ων, σοκα­ρι­στι­κών επι­θέ­σε­ων ενα­ντί­ον αστυ­νο­μι­κών στο Κου­κά­κι συνε­λή­φθη­σαν και λίγες ώρες μετά οδη­γή­θη­καν στην Δικαιο­σύ­νη.

Αυτό εκλαμ­βά­νε­ται ως ένα σαφές “μήνυ­μα” του κρά­τους στους… επί­δο­ξους μελ­λο­ντι­κούς μπα­χα­λά­κη­δες πως δεν υπάρ­χει ανο­χή απέ­να­ντι σε πρα­κτι­κές άκρα­της βίας. Πως δεν γίνε­ται να εκσφεν­δο­νί­ζεις τερά­στιες πέτρες σε αστυ­νο­μι­κούς και να θεω­ρείς πως δεν θα υπο­στείς τις συνέ­πειες που προ­βλέ­πει ο Νόμος.

Το μόνο βέβαιο είναι πως όσο δεν υπάρ­χει ατι­μω­ρη­σία, πως όσο το κρά­τος δεί­χνει απο­φα­σι­σμέ­νο να συλ­λαμ­βά­νει τους ταρα­χο­ποιούς και να τους οδη­γεί στην Δικαιο­σύ­νη, σκη­νές τόσο σοκα­ρι­στι­κές, σαν αυτές που είδα­με χθες βρά­δυ στο Κου­κά­κι θα γίνει δυσκο­λό­τε­ρο να επα­να­λη­φθούν στο μέλλον.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν σήμε­ρα, Κυρια­κή 12.01.2020, στα δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. δημο­σί­ευ­σε, όπως προ­α­να­φέ­ρα­με, βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες από την επιχείρηση.

Δείτε τις εικόνες από το Κουκάκι

 

Φωτο­γρα­φί­ες: ΕΛ.ΑΣ.

Κουκάκι

Κουκάκι

Φωτο­γρα­φί­ες: ΕΛ.ΑΣ.

 

Πηγή www.newsit.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων