- Διαφήμιση -

Κουκάκι: Ληστές έκλεψαν 500.000 € και κοσμήματα μεγάλης αξίας από ηλικιωμένη

Δύο κακο­ποιοί εξα­πά­τη­σαν στην οδό Βεΐ­κου στο Κου­κά­κι μια ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα, αφού εμφα­νί­στη­καν ως συντη­ρη­τές ασαν­σέρ. Ο ένας απα­σχο­λού­σε τη γυναί­κα, ενώ ο συνερ­γός του ανε­νό­χλη­τος έψα­ξε όλα τα δωμά­τια στο δια­μέ­ρι­σμα του 5ου ορό­φου, αρπά­ζο­ντας κοσμή­μα­τα και χρη­μα­τι­κό ποσό μαμούθ.

Η 82χρονη κατέ­θε­σε στην αστυ­νο­μία ότι οι δρά­στες της άρπα­ξαν 500.000 € και κοσμή­μα­τα μεγά­λης αξίας.

Λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της υπό­θε­σης την έρευ­να ανέ­λα­βε από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Ακρο­πό­λε­ως η Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Αθηνών.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων