- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει την non stop επιχείρηση καθαριότητας

Σε ολόκληρο το Δήμο συνεχίζονται οι καθημερινές επιχειρήσεις καθαριότητας...

Καθη­με­ρι­νά, ακό­μη κι χθές Κυρια­κή, του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου, εργα­ζό­με­νοι της ομά­δας καθα­ριό­τη­τας του δήμου σαρώ­νουν και πλαί­νουν δρό­μους, πεζο­δρό­μια και δημό­σιους χώρους, απο­λυ­μέ­νο­ντας όλα τα σημεία της υπό καθα­ρι­σμό περιοχής.

Η “καθα­ρή Αθή­να”, κυρί­ως αυτή την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, όπου η προ­στα­σία της Δημό­σιας Υγεί­ας έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία, είναι ο πρω­ταρ­χι­κός στό­χος του δήμου Αθηναίων.

«Η πραγ­μα­τι­κή απο­λύ­μαν­ση βασί­ζε­ται στην καθη­με­ρι­νή καθα­ριό­τη­τα και τη φρο­ντί­δα κάθε δημό­σιου χώρου. Το κάνου­με με επι­μο­νή και οργά­νω­ση σε όλη την πόλη και έχου­με ρίξει το βάρος μας στις απο­λυ­μάν­σεις. Χρη­σι­μο­ποιού­με καυ­τό νερό και τρί­βου­με τις επι­φά­νειες, εκεί όπου βρί­σκο­νται οι κάτοι­κοι, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες, οι εργα­ζό­με­νοι και οι επι­σκέ­πτες της Αθή­νας. Είναι ένας κύκλος που δεν κλεί­νει ποτέ» εξη­γεί ο αντι­δή­μαρ­χος Καθα­ριό­τη­τας και Ανα­κύ­κλω­σης του δήμου Αθη­ναί­ων Νίκος Αβρα­μί­δης, για τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί η Υπη­ρε­σία Καθα­ριό­τη­τας του Δήμου.

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης σε ανάρ­τη­σή του χθες σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: “Ομά­δα παντός και­ρού! Είναι έξω από το πρωί και σαρώ­νουν την περιο­χή Νιρ­βά­να στην 4η Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα. Με προ­τε­ραιό­τη­τα στην απο­λύ­μαν­ση και το πλύ­σι­μο κάθε δρό­μου, πεζο­δρο­μί­ου και κοι­νό­χρη­στου χώρου. Οι άνθρω­ποι της καθα­ριό­τη­τας της Αθή­νας, με κάθε τρό­πο, σε όλες τις συν­θή­κες, σε όλες τις γειτονιές”.

Η ανάρ­τη­ση του δημάρ­χου Αθη­ναί­ων για την επι­χεί­ρη­ση καθα­ριό­τη­τας της πόλης.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων