- Διαφήμιση -

Κουκάκι: Εκκενώθηκαν οι δύο ανακαταλήψεις – Συλλήψεις αντιεξουσιαστών και τραυματισμοί αστυνομικών

Όλα όσα έγιναν στην περιοχή

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε λίγο μετά τις 21:30 χθες το βρά­δυ η διπλή επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας για τις δύο ανα­κα­τα­λή­ψεις του Σαβ­βά­του στο Κου­κά­κι, στις οδού Ματρό­ζου και Παναιτωλίου.

Αρχι­κά η επι­χεί­ρη­ση ξεκί­νη­σε στο κτί­ριο της Ματρό­ζου, με τους άνδρες της ΕΚΑΜ να προ­σπα­θούν με τρο­χό να ανοί­ξουν την είσο­δο από το οίκη­μα, την ώρα που οι αντιε­ξου­σια­στές τους πετού­σαν τσι­με­ντό­λι­θους και διά­φο­ρα άλλα αντι­κεί­με­να από τα μπαλ­κό­νια, προ­κει­μέ­νου να τους εμποδίσουν.

Τελι­κά η εκκέ­νω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, με τους αστυ­νο­μι­κούς να βγά­ζουν από το κτί­ριο και να συλ­λαμ­βά­νουν πέντε άτο­μα, μετα­ξύ των οποί­ων και έναν ανή­λι­κο, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ — ΜΠΕ.

Βίντεο από την επι­χεί­ρη­ση της αστυ­νο­μί­ας στην οδό Ματρό­ζου στο Κουκάκι.

Δημο­σιεύ­τη­κε από newsbeast στις Σάβ­βα­το, 11 Ιανουα­ρί­ου 2020

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την αστυ­νο­μία στις δύο επι­χει­ρή­σεις για την εκκέ­νω­ση των κτι­ρί­ων τραυ­μα­τί­σθη­καν συνο­λι­κά 6 αστυνομικοί.

Νωρί­τε­ρα οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις είχαν προ­χω­ρή­σει σε εννέα προ­σα­γω­γές αλλη­λέγ­γυων των κατα­λή­ψε­ων, οι οποί­οι είχαν βρε­θεί στο σημείο το οποίο για λίγη ώρα είχε γίνει πεδίο μάχη.

Οκτώ συλλήψεις στην εκκένωση της Παναιτωλίου

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της εκκέ­νω­σης στη Ματρό­ζου, οι αστυ­νο­μι­κοί κινή­θη­καν προς την οδό Παναι­τω­λί­ου για τη δεύ­τε­ρη επι­χεί­ρη­ση εκκένωσης.

Εκεί, όλα τελεί­ω­σαν πιο γρή­γο­ρα, με τις Αρχές να συλ­λαμ­βά­νουν οκτώ άτο­μα, πέντε άνδρες και τρεις γυναί­κες, που βρι­σκό­ντου­σαν εντός του κτιρίου.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων