- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Coco-Mat. Το νέο 5στερο στου Μακρυγιάννη

Το νέο πολυ­τε­λές ξενο­δο­χείο Coco-Mat της Μπλε Κέδρος στην περιο­χή του Μακρυ­γιάν­νη είναι ιδιαι­τέ­ρως εντυπωσιακό.
Η συνύ­παρ­ξη σύγ­χρο­νης αρχι­τε­κτο­νι­κής με τις δια­τη­ρη­τέ­ες όψεις δημιουρ­γεί ένα ιδιαί­τε­ρα εντυ­πω­σια­κό τελι­κό απο­τέ­λε­σμα, που θα ανα­βαθ­μί­σει το ακί­νη­το (από εγκα­τα­λε­λει­μέ­νο πολυώ­ρο­φο πάρ­κινγκ) σε κτί­ριο μοντέρ­νας αισθητικής.

Το ακί­νη­το βρί­σκε­ται στην οδό Φαλή­ρου 22–22β και στον δρό­μο πίσω, στο ίδιο τετρά­γω­νο, την οδό Δημη­τρα­κο­πού­λου 21–23-25. Το ακί­νη­το αγο­ρά­στη­κε από την Μπλε Κέδρος τ0 2018 μετά από πλει­στη­ρια­σμό, ένα­ντι τιμή­μα­τος 1,38 εκ. ευρώ.

Σε αυτό είχε δημιουρ­γη­θεί 9ώροφος σταθ­μός αυτο­κι­νή­των (parking) με δύο υπό­γεια, στο κέλυ­φος δια­τη­ρη­τέ­ου κτι­ρί­ου, συνο­λι­κής επι­φά­νειας 5.410 τ.μ, σε οικό­πε­δο 814 τ.μ.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων