- Διαφήμιση -

10 Μαΐου ανοίγουν δημοτικά και γυμνάσια

Δεν θα γίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Δεν θα γίνουν φέτος οι προ­α­γω­γι­κές εξε­τά­σεις ανα­κοί­νω­σε η Κερα­μέ­ως. Οι  πανελ­λα­δι­κές θα ξεκι­νή­σουν τη Δευ­τέ­ρα 14 Ιου­νί­ου για τα Γενι­κά Λύκεια και στις 15 Ιου­νί­ου για τα ΕΠΑΛ.

Στις ανα­κοι­νώ­σεις σήμε­ρα που έκα­νε η υπουρ­γός Επι­βε­βαί­ω­σε επί­σης τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, σύμ­φω­να με τις οποί­ες το σχο­λι­κό έτος θα παρα­τα­θεί έως την Παρα­σκευή 25 Ιου­νί­ου για τα δημο­τι­κά και τα νηπια­γω­γεία και μέχρι τις 11 Ιου­νί­ου για τα Γυμνά­σια και τα Λύκεια, και ανα­κοί­νω­σε ότι αριθ­μός των εισα­κτέ­ων ανά πανε­πι­στη­μια­κό τμή­μα θα γνω­στο­ποι­η­θεί στις 15 Μαΐου.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων