- Διαφήμιση -

Βαρύς ο πέλεκυς της Τροχαίας για τις “κόντρες” στον Λυκαβηττό

Εξόρμηση της Τροχαίας για αυτοσχέδιους αγώνες στην Πλατεία Λυκαβηττού με πλήθος βεβαιώσεων παραβάσεων

Στο πλαί­σιο ελέγ­χων για αυτο­σχέ­διους αγώ­νες ταχύ­τη­τας σε δημό­σιες οδούς και χώρους, από αστυ­νο­μι­κούς των Ομά­δων Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Τρο­χαί­ων Ατυ­χη­μά­των (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύ­θυν­σης Τρο­χαί­ας Αττι­κής και με τη συν­δρο­μή αστυ­νο­μι­κών της Ο.Π.Κ.Ε., πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, κατά τις νυχτε­ρι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής και ξημε­ρώ­μα­τα Σαβ­βά­του, εξόρ­μη­ση στην Πλα­τεία Λυκα­βητ­τού, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας βεβαιώ­θη­κε πλή­θος παραβάσεων.

Συγκε­κρι­μέ­να βεβαιώ­θη­καν 22 παρα­βά­σεις για στέ­ρη­ση άδειας ικα­νό­τη­τας οδή­γη­σης, 24 για θέση σε κυκλο­φο­ρία οχή­μα­τος χωρίς κατάλ­λη­λο σιγα­στή­ρα, 16 για μη χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κού κρά­νους, 41 για φιμέ τζά­μια και δυσ­διά­κρι­τες πινα­κί­δες κυκλο­φο­ρί­ας, έξι για μη ισχύ­ου­σα ασφα­λι­στι­κή κάλυ­ψη, τρεις για οδή­γη­ση προς επί­δει­ξη ικα­νό­τη­τας και μία για στέ­ρη­ση ισχύ­ο­ντος Δελ­τί­ου Τεχνι­κού Ελέγ­χου (Κ.Τ.Ε.Ο.).

Επι­πλέ­ον, υπο­βλή­θη­καν 22 μηνύ­σεις και 10 Εκθέ­σεις Αρχής, ενώ αφαι­ρέ­θη­καν 15 άδειες ικα­νό­τη­τας οδή­γη­σης, 18 άδειες κυκλο­φο­ρί­ας και 29 ζεύ­γη πινα­κί­δων κυκλο­φο­ρί­ας. Τέλος, ακι­νη­το­ποι­ή­θη­καν 22 οχή­μα­τα και ένα μετα­φέρ­θη­κε με γερα­νό. Η Τρο­χαία προει­δο­ποιεί, πως αυτοί οι έλεγ­χοι θα συνεχιστούν.

 

Πηγή news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων