- Διαφήμιση -

Μετακομίζουν τα ΚΤΕΛ Αττικής: Ποιες είναι οι νέες αφετηρίες

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε αλλαγές σε 39 τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αττικής

Το Υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών απο­φά­σι­σε αλλα­γές σε 39 τακτι­κά δρο­μο­λό­για του ΚΤΕΛ Αττι­κής, ζητώ­ντας την υπο­γρα­φή σύμ­βα­σης εκτέ­λε­σης του καθο­ρι­ζό­με­νου συγκοι­νω­νια­κού έργου μετα­ξύ του ΟΑΣΑ Α.Ε. και του ΚΤΕΛ Νομού Αττι­κής Α.Ε. το αργό­τε­ρο μέχρι τις 4 Απριλίου,

ώστε να λει­τουρ­γή­σουν οι νέες αφε­τη­ρί­ες από τα τέλη Μαΐου.Τα εισι­τή­ρια των 39 γραμ­μών ανα­μέ­νε­ται να μειω­θούν κατά 1,40 ευρώ ώστε να μην προ­κύ­ψει επι­βά­ρυν­ση για τους επι­βά­τες που θα χρη­σι­μο­ποιούν τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς για να φτά­σουν στις νέες αφε­τη­ρί­ες. Οι απαι­τού­με­νες προ­σαρ­μο­γές, κατά το περιε­χό­με­νο της μελέ­της του ΟΑΣΑ για την «Ανα­διάρ­θρω­ση Αφε­τη­ριών και Δικτύ­ου Γραμ­μών ΚΤΕΛ Ν. Αττι­κής», θα πρέ­πει να υλο­ποι­η­θούν εντός 45 ημε­ρών από την υπο­γρα­φή της σχε­τι­κής σύμ­βα­σης στις παρα­κά­τω θέσεις:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Μεσό­γεια): σταθ­μός Νομι­σμα­το­κο­πείο (εντός του σταθ­μού μετε­πι­βί­βα­σης λεωφορείων)

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (τοπι­κές γραμ­μές): σταθ­μός Κορω­πί (μπρο­στά από τον σταθμό)

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (παρα­λια­κά): σταθ­μός Συγ­γρού-Φιξ (εντός του σταθ­μού μετε­πι­βί­βα­σης λεωφορείων)

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σταθ­μός Ελαιώ­νας (οδός Μαρκόνι)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σταθ­μός Κηφι­σιά (οδός Γρ. Λαμπρά­κη) και σταθ­μός Κάτω Πατή­σια (οδός Στρα­τη­γού Καλλάρη)

Τα 39 δρο­μο­λό­για είναι:

ΡΑΦΗΝΑ — ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: Από τον σταθ­μό Νομι­σμα­το­κο­πείο, στις γραμ­μές Ραφή­να, Ν. Μάκρη, Μαρα­θώ­νας, Γραμ­μα­τι­κό, Κάτω Σού­λι, Αγ. Μαρί­να και Σχινιάς.

ΜΕΣΟΓΕΙΑ: Από τον σταθ­μό Νομι­σμα­το­κο­πείο, στις γραμ­μές Μαρ­κό­που­λο, Κορω­πί-Μαρ­κό­που­λο- Καλύ­βια-Κερα­τέα-Λαύ­ριο, Κερα­τέα. Από τον σταθ­μό Κορω­πί θα ξεκι­νούν οι τοπι­κές γραμ­μές για Μαρκόπουλο-Καλύβια-Ανάβυσσο‑Π.Φώκαια, Λαύ­ριο-Σού­νιο και τα δρο­μο­λό­για Μαρ­κό­που­λο-Βραυ­ρώ­να, Κερατέα‑Κ. Θάλασ­σα, Αερο­δρό­μιο-Στ. Κορωπί–Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη-Αυλά­κι, Αεροδρόμιο-Ραφήνα.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Από τον σταθ­μό Κηφι­σιά, στις γραμ­μές Αγ. Από­στο­λοι, Σκά­λα Ωρω­πού, Καπαν­δρί­τι- Βαρ­νά­βας, Καπαν­δρί­τι, Σκά­λα Ωρω­πού-Δήλε­σι, Σκά­λα Ωρω­πού-Συκά­μι­νο, Σκά­λα Ωρωπού-Χαλκούτσι.

Από τον σταθ­μό Κάτω Πατή­σια, στις γραμ­μές Αγ. Από­στο­λοι, Σκά­λα Ωρω­πού, Καπαν­δρί­τι-Βαρ­νά­βας, Καπαν­δρί­τι, Σκά­λα Ωρω­πού-Δήλε­σι, Σκά­λα Ωρω­πού-Συκά­μι­νο, Σκά­λα Ωρωπού-Χαλκούτσι.

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Από τον σταθ­μό Ελαιώ­νας, στις γραμ­μές Μέγα­ρα, Βίλια-Ερυ­θρές. Επί­σης, στις γραμ­μές Βίλια-Πόρ­το Γερ­με­νό, Μέγα­ρα-Πάχη, Μέγα­ρα-Αλε­πο­χώ­ρι, Μέγαρα-Κινέτα.

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Από τον σταθ­μό Συγ­γρού-Φιξ, στις γραμ­μές Ανάβυσσος‑Π. Φώκαια, Σού­νιο, αλλά και τη γραμ­μή Σούνιο-Λαύριο.

 

Πηγή zougla.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων