- Διαφήμιση -

Γνωρίστε διαδικτυακά και δωρεάν την Αθήνα

Ενας τρό­πος να αγα­πή­σεις αυτή τη πόλη που πολ­λές φορές νοιώ­θου­με να μας συν­θλί­βει με την καθη­με­ρι­νό­τη­τα, τις υπο­χρε­ώ­σεις, την κλει­σού­ρα των lockdowns είναι να την δεις με την ματιά του τουρίστα!
Να απε­λευ­θε­ρώ­σεις τη ματιά σου από τα μέχρι τώρα βιώ­μα­τα και να τρέ­ξεις διψα­σμέ­νος να γνω­ρί­σεις τα στέ­κια της, τις μικρές γωνιές της και την ιστο­ρία τους.
Κάτι τέτοιο μας το προ­σφέ­ρει το Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαίδευσης
Με μια σει­ρά περι­η­γή­σε­ων πρό­κει­ται έως τον Απρί­λιο και την Μεγά­λη Εβδο­μά­δα να μας συστή­σει άγνω­στες πτυ­χές της πόλης που ζούμε.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Κολω­νά­κι — Λυκα­βητ­τός σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων