- Διαφήμιση -

Η γεωγραφία των Real estate

30% αυξήθηκαν οι τιμές στο κέντρο της πόλης

Η Αθή­να τα τελευ­ταία χρό­νια αλλά­ζει. Πολ­λές επεν­δύ­σεις έχουν γίνει. Το Παγκρά­τι, το Κου­κά­κι που δού­λε­ψαν πολύ με την βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση ανα­πτύ­χθη­καν. Το Γκά­ζι, το Μετα­ξουρ­γείο και τα Εξάρ­χεια επί­σης παρου­σί­α­σαν άνο­δο και εξε­λί­χθη­καν. Ξένες επεν­δύ­σεις και νέες αγο­ρές σημα­το­δό­τη­σαν την ανά­πτυ­ξη αυτή.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Κου­κά­κι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων