- Διαφήμιση -

Το Χαϊδάρι μετατρέπεται σε πολιτιστικός προορισμός

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση ενός συνό­λου έργων το Χαϊ­δά­ρι μετα­τρέ­πε­ται σε έναν προ­ο­ρι­σμό για πολ­λούς επι­σκέ­πτες αλλά και κατοί­κους που επι­θυ­μούν να γνω­ρί­σουν καλύ­τε­ρα την πόλη τους. Λίγα χιλιό­με­τρα μακριά από το κέντρο κτί­ρια θα απο­κτή­σουν την ιστο­ρι­κή υπό­στα­ση που τους αρμό­ζει. Ο ιστο­ρι­κός Πύρ­γος Παλα­τά­κι και τα όμο­ρά του δια­τη­ρη­τέα κτί­ρια «Ν. Γύζη» και «κτί­ριο Σταύ­λων – Ιστο­ρι­κό» θα ανα­βαθ­μι­στούν.

Το Παλα­τά­κι, φιλο­δο­ξεί να απο­τε­λέ­σει έναν σημα­ντι­κό πολι­τι­στι­κό πόλο έλξης.Ενα έργο-κόσμη­μα που οι περισ­σό­τε­ροι ερευ­νη­τές από­δί­δουν στον Ερνέ­στο Τσίλ­λερ, εμπνευ­στή και δια­μορ­φω­τή της νεο­κλα­σι­κής Αθή­νας. Κατα­σκευά­στη­κε στα μέσα του 19ου αιώ­να και απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο μέρος της ιστο­ρι­κής και πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του Χαϊδαρίου.
Στο γει­το­νι­κό νεο­κλα­σι­κό κτί­ριο που λει­τουρ­γού­σε ως ο ξενώ­νας της έπαυ­λης, έχουν βρε­θεί μεγά­λης καλ­λι­τε­χνι­κής αξί­ας τοι­χο­γρα­φί­ες του Νικο­λά­ου Γύζη με θέμα τις «4 Εποχές».

Για το έργο αυτό έχε εξα­σφα­λι­σθεί χρη­μα­το­δό­τη­ση 3 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (πρό­γραμ­μα ΥΜΕΠΕΡΑΑ)και αφο­ρά την απο­κα­τά­στα­ση και επα­νά­χρη­ση των δια­τη­ρη­τέ­ων κτι­ρί­ων, Πύρ­γος «Παλα­τά­κι», κτί­ριο Ν. Γύζη και κτί­ριο Στά­βλων (Ιστο­ρι­κό).
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Το Χαϊ­δά­ρι σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων