- Διαφήμιση -

Εργασίες αναβάθμισης στους λόφους της Αθήνας

Τοπό­ση­μα, περι­βαλ­λο­ντι­κοί θύλα­κοι, φορείς ιστο­ρί­ας ή και τα τρία μαζί; Ισως και πολ­λά άλλα, μιας και οι επτά λόφοι της Αθή­νας, αυτές οι περί­ο­πτες εξάρ­σεις του ανα­γλύ­φου της πόλης, είχαν και έχουν μια επι­πλέ­ον σημα­σία που την υπαι­νισ­σό­ταν καλύ­τε­ρα ο Δημή­τρης Πικιώ­νης: «Ανε­βαί­νου­με και κατε­βαί­νου­με μαζί με το έδα­φος απά­νω εις τα κυρ­τώ­μα­τά του (…) μετρού­με τη γη με τον κόπο του κορ­μιού μας (…) το έρη­μο τού­το μονο­πά­τι είναι απεί­ρως ανώ­τε­ρο από τις λεω­φό­ρους των μεγα­λου­πό­λε­ων, για­τί με την κάθε πτυ­χή του (…) μας μαθαί­νει τη θεία υπό­στα­ση της ατο­μι­κό­τη­τας της υπο­ταγ­μέ­νης εις την αρμο­νία του όλου», έγρα­φε στη «Συναι­σθη­μα­τι­κή Τοπο­γρα­φία» το 193

Οι Αθη­ναί­οι τις μέρες του covid ξανα­συ­στή­θη­καν με την πόλη τους. Οι συνή­θειες του περί­πα­του και της άθλη­σης. τα πικνίκ του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, οι νέες ανά­γκες των κατοί­κων οδή­γη­σαν τους υπεύ­θυ­νους να ευαι­σθη­το­ποι­η­θούν και να προ­χω­ρή­σουν σε δια­δι­κα­σί­ες ανα­βάθ­μι­σης των υπο­δο­μών και των χρη­σι­μο­τή­των που παρέ­χουν οι λόφοι
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων