- Διαφήμιση -

Ξεδοντιάζει” η Ασφάλεια τεράστιο κύκλωμα ληστών στο κέντρο ‑Πάνω από 130 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν ληστείες, κλοπές και μικροδιακίνηση ναρκωτικών - Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν ύστερα από έφοδο σε υπό κατάληψη χώρο επί της οδού Αραχώβης στα Εξάρχεια.

Γέμι­σαν τα κρα­τη­τή­ρια της Αστυ­νο­μί­ας από την τερά­στια επι­χεί­ρη­ση της Ασφά­λειας Αττι­κής που τα τελευ­ταία 24ωρα έλα­βε χώρα στην περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων, της Ομό­νοιας, του Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να και ευρύ­τε­ρα του κέντρου.

Στό­χος της Αστυ­νο­μί­ας, η απο­δό­μη­ση πολυ­με­λούς εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης αλλο­δα­πών, κυρί­ως Βορειο­α­φρι­κα­νών κλπ., τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν σε βάρος περα­στι­κών, κατοί­κων και επαγ­γελ­μα­τιών των περιο­χών αυτών, ληστεί­ες, κλο­πές και δρα­στη­ριο­ποιού­νταν ακό­μα και στην μικρο­δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Από τις έως τώρα εξορ­μή­σεις και εφό­δους των αστυ­νο­μι­κών έχουν συλ­λη­φθεί 138 άτο­μα εκ των οποί­ων οι πρώ­τοι 45 βρί­σκο­νταν εντός της κατά­λη­ψης στην οδό Αρα­χώ­βης στα Εξάρχεια.

Ορι­σμέ­νοι εξ αυτών κατη­γο­ρή­θη­καν για συμ­με­το­χή στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση αφού βρέ­θη­καν στην κατο­χή τους και εντός του χώρου πει­στή­ρια, όπως κλο­πι­μαία, οπλι­σμός και ναρ­κω­τι­κά και άλλοι κατη­γο­ρή­θη­καν μόνο για την κατάληψη.

Οι δρά­στες δια­κι­νού­σαν ναρ­κω­τι­κά, εφορ­μού­σαν σε περα­στι­κούς ανά ομά­δες, έκλε­βαν και λήστευαν συστη­μα­τι­κά. Οι έρευ­νες και η προ­α­νά­κρι­ση για την υπό­θε­ση συνε­χί­ζε­ται για την σύλ­λη­ψη και άλλων μελών και με το πέρας αυτών ανα­μέ­νο­νται επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις από την Ασφά­λεια Αττικής.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η επι­χεί­ρη­ση “σκού­πα” της Ασφά­λειας Αττι­κής έχει ξεκι­νή­σει εδώ και μερι­κά 24ωρα.

 

Πηγή news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων