- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθησαν 85 άτομα σε μια ημέρα ‑Για ποιες παραβάσεις

Σε 85 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, από χθες, στις 6:00 το πρωί, έως σήμερα την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ..

Πρό­κει­ται για επι­χει­ρή­σεις που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στην περιο­χή του κέντρου της Αθή­νας και στην Αττι­κή γενι­κό­τε­ρα για την πρό­λη­ψη και την κατα­στο­λή της εγκληματικότητας.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής, ελέγ­χθη­καν συνο­λι­κά 3.585 άτο­μα και 2.087 οχή­μα­τα, ενώ προ­σή­χθη­σαν 425 άτο­μα, εκ των οποί­ων τα 85 συνελήφθησαν.

Οι 33 συλ­λή­ψεις ήταν για παρά­βα­ση του νόμου περί αλλο­δα­πών, 20 για παρά­βα­ση του νόμου περί ναρ­κω­τι­κών ουσιών, 9 για διαρ­ρή­ξεις — κλο­πές, 1 για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας, 1 για ληστεία, 3 για παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων, 7 για κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις και διω­κτι­κά έγγρα­φα και 11 για διά­φο­ρα άλλα αδικήματα.Παράλληλα, κατα­σχέ­θη­καν ποσό­τη­τες ναρ­κω­τι­κών ουσιών και λαθραία καπνι­κά προ­ϊ­ό­ντα, βεβαιώ­θη­καν 137 παρα­βά­σεις του Κ.Ο.Κ, ενώ βρέ­θη­καν 10 κλεμ­μέ­να οχήματα.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες πρό­κει­ται να οδη­γη­θούν στους αρμό­διους εισαγγελείς.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων