- Διαφήμιση -

Η οικία του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη θα φορέσει τα “καλά” της!

Η Οικία Λαπα­θιώ­τη, ένα αντι­προ­σω­πευ­τι­κό δείγ­μα αστι­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής στα πρώ­τα χρό­νια της βασι­λεί­ας του Γεωρ­γί­ου Α’, βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή των οδών Κου­ντου­ριώ­του 23 και Οικο­νό­μου 30 στα Εξάρ­χεια, κάτω από το λόφο του Στρέ­φη, στην Αθήνα.

Το διώ­ρο­φο αυτό νεο­κλα­σι­κό αρχο­ντι­κό ανή­κε στον ποι­η­τή του Μεσο­πο­λέ­μου Ναπο­λέ­ο­ντα Λαπα­θιώ­τη (1888 — 1944), ο οποί­ος έζη­σε στο σπί­τι αυτό πάνω από 40 χρό­νια κι έγρα­ψε εδώ το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του ποι­η­τι­κού έργου του. Ο αντι­κομ­φορ­μι­στής και με πολ­λές ιδιαι­τε­ρό­τη­τες ποι­η­τής αυτο­κτό­νη­σε στο σπί­τι του αυτό στα χρό­νια της Κατο­χής, στις 8 Ιανουα­ρί­ου 1944. Πέθα­νε σε από­λυ­τη ένδεια και η κηδεία του έγι­νε με έρα­νο των φίλων του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων