- Διαφήμιση -

Πρωτομαγιά 2023: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Δευ­τέ­ρα (1/5) στο κέντρο της Αθή­νας, λόγω διε­ξα­γω­γής εορ­τα­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων για την Εργα­τι­κή Πρωτομαγιά.

Η ΕΛΑΣ απευ­θύ­νει έκκλη­ση στους οδη­γούς για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους και την απο­φυ­γή πρό­σθε­των κυκλο­φο­ρια­κών προ­βλη­μά­των, να απο­φύ­γουν τη διέ­λευ­ση των οχη­μά­των τους στις παρα­πά­νω οδούς κατά τα ανα­φε­ρό­με­να χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα και να ακο­λου­θούν τα σήμα­τα και τις υπο­δεί­ξεις των ρυθ­μι­στών τροχονόμων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων