- Διαφήμιση -

Φοβούνται τα αντίποινα από τους αντιεξουσιαστές

Νέο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. για επιθέσεις σε αστυνομικούς λόγω των εκκενώσεων των καταλήψεων στα Εξάρχεια

Νέο επεί­γον έγγρα­φο που ζητά από τις αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες να είναι σε κατά­στα­ση επι­φυ­λα­κής λόγω του κιν­δύ­νου αντα­πο­δο­τι­κής επί­θε­σης από αντιε­ξου­σια­στές συνέ­τα­ξε η ηγε­σία της ΕΛ.ΑΣ., σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να με τις επι­χει­ρή­σεις εκκέ­νω­σης των τεσ­σά­ρων κατα­λή­ψε­ων στην περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων. Ενα έγγρα­φο που κατα­δει­κνύ­ει τους φόβους που υπάρ­χουν από την ΕΛ.ΑΣ. για κατα­δρο­μι­κές ή ακό­μη και ένο­πλες επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον αστυ­νο­μι­κών στόχων.

Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ. σχε­διά­ζει νέο κύκλο αιφ­νι­δια­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στο κέντρο της Αθή­νας με στό­χο 11 ακό­μη κτί­ρια που τελούν υπό κατά­λη­ψη, και ορι­σμέ­να από αυτά θεω­ρού­νται «ειδι­κής σημα­σί­ας». Τα ανώ­τα­τα στε­λέ­χη της Λεω­φό­ρου Κατε­χά­κη ανα­φέ­ρο­νται σε κινή­σεις ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κές, με απο­φυ­γή βίαιων ενερ­γειών και προ­κλή­σε­ων και με πρό­τα­ξη τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών δια­βί­ω­σης των κατοί­κων της περιοχής.

Ποιοι φόβοι υπάρ­χουν στην ΕΛ.ΑΣ. για τις επό­με­νες επι­χει­ρή­σεις της;

Τι ζητεί­ται από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις στο έγγρα­φο της ΕΛ.ΑΣ;

Πώς οι αλλα­γές στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα θα βοη­θή­σουν την ΕΛ.ΑΣ. στην πάτα­ξη της ανο­μί­ας στα Εξάρχεια;

Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα στην έντυ­πη έκδο­ση της εφη­με­ρί­δας ΤΑ ΝΕΑ της Πέμπτης

Φοβού­νται τα αντί­ποι­να από τους αντιεξουσιαστές

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων