ΠΟΕΔΗΝ: «Λευκά ταξί» μεταφέρουν ασθενείς -Κίνδυνος για χειρουργημένους, κυκλοφορούν πάνω από 300

«Τεράστια και ‘μαύρα’ κέρδη εις βάρος των ασθενών αποκομίζουν περισσότερες από 300 ιδιωτικές κινητές μονάδες διακομιδής ασθενών» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

«Παρα­βιά­ζο­ντας προ­κλη­τι­κά το ισχύ­ον νομι­κό πλαί­σιο που προ­βλέ­πει ότι οι δια­κο­μι­δές ασφα­λι­σμέ­νων γίνο­νται χωρίς κόμι­στρο, καταγ­γέλ­λει η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) και ζητά την παρέμ­βα­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας, ώστε «να στα­μα­τή­σει το πάρ­τι της εκμε­τάλ­λευ­σης των ασθε­νών για την δια­κο­μι­δή τους από και προς τις υγειο­νο­μι­κές Μονά­δες».

Σύμ­φω­να με την ΠΟΕΔΗΝ, οι ασθε­νείς λαμ­βά­νουν εξι­τή­ριο από το νοσο­κο­μείο έχο­ντας δύο επι­λο­γές. «Είτε να περι­μέ­νουν έως και τρεις ημέ­ρες για να δια­κο­μι­σθούν με το ΕΚΑΒ, είτε είναι ανα­γκα­σμέ­νοι να πλη­ρώ­σουν λευ­κά ταξί ή ιδιω­τι­κά ασθε­νο­φό­ρα. Η “ταρί­φα” για δια­κο­μι­δή εντός του κάθε νομού κυμαί­νε­ται από 50 έως 80 ευρώ, ανά­λο­γα την από­στα­ση. Η δε χρέ­ω­ση για δια­κο­μι­δή από νομό σε άλλο νομό μπο­ρεί να αγγί­ξει και τα 1.000 ευρώ».

ΠΟΕΔΗΝ: Κίν­δυ­νος για υπο­τρο­πή χει­ρουρ­γη­μέ­νων

Η ΠΟΕΔΗΝ ανα­φέ­ρει ότι «στον βωμό του κέρ­δους και της αδυ­να­μί­ας αντα­πό­κρι­σης τόσο των νοσο­κο­μεί­ων (κατάρ­γη­ση κλά­δου οδη­γών) όσο και του ΕΚΑΒ, το οποίο ασχο­λεί­ται κατά προ­τε­ραιό­τη­τα με τις επεί­γου­σες δια­κο­μι­δές συμ­βαί­νουν τα εξής απί­θα­να:

«Κλι­νι­κάρ­χες επι­νοι­κιά­ζουν ασθε­νο­φό­ρα σε ιδιώ­τες, οι οποί­οι με τη σει­ρά τους δρούν ανε­νό­χλη­τα στο ΕΣΥ» και εξη­γεί ότι «ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες για να ξεφύ­γουν από τις απα­γο­ρεύ­σεις τού νόμου βρή­καν πατέ­ντα και ονό­μα­σαν τα ασθε­νο­φό­ρα “λευ­κά ταξί”, τα οποία είναι εφο­δια­σμέ­να με καρο­τσά­κι και ασαν­σέρ για να ανε­βά­ζουν τους ασθε­νείς. Δεν δια­θέ­τουν φορείο για να μοιά­ζουν με ταξί. Έτσι χει­ρουρ­γη­μέ­νοι ασθε­νείς που πρέ­πει να βρί­σκο­νται σε ακι­νη­σία και να μετα­φερ­θούν σπί­τι τους με φορείο, ανα­γκά­ζο­νται να πλη­ρώ­νουν αδρά “λευ­κό ταξί” και μετα­φέ­ρο­νται σε καρό­τσι με κίν­δυ­νο υπο­τρο­πής των τραυ­μά­των που φέρουν». Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με την Ομο­σπον­δία, «ασφα­λι­στι­κές εται­ρί­ες χρη­σι­μο­ποιούν τα ασθε­νο­φό­ρα τους για μετα­φο­ρά ασθε­νών από νοσο­κο­μεία στο σπί­τι τους και λαμ­βά­νουν υψη­λό κόμι­στρο, αν και απα­γο­ρεύ­ε­ται τέτοια χρή­ση».

Σύμ­φω­να με το υφι­στά­με­νο θεσμι­κό πλαί­σιο, σημειώ­νει η Ομο­σπον­δία, άδεια ασθε­νο­φό­ρου για τη μετα­φο­ρά ασθε­νών δια­τί­θε­ται σε ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές, επι­χει­ρή­σεις που απα­σχο­λούν εργά­τες ή τεχνί­τες, σε ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα εξει­δι­κευ­μέ­να για τη μετα­φο­ρά εξε­τα­ζό­με­νων σε αυτά, σε μονά­δες χρό­νιας αιμο­κά­θαρ­σης, σε προ­νοια­κές μονά­δες και ασφα­λι­στι­κές εται­ρί­ες για τη μετα­φο­ρά ασφα­λι­σμέ­νων χωρίς την άμε­ση ή έμμε­ση είσπρα­ξη κομί­στρου».

«Ρητά ο νόμος ανα­φέ­ρει ότι τα ιδιω­τι­κά ασθε­νο­φό­ρα θα χρη­σι­μο­ποιού­νται απο­κλει­στι­κά και μόνο για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση ασθε­νών δικαιού­χων από τους νόμι­μους κατό­χους των ασθε­νο­φό­ρων, χωρίς κόμι­στρο», υπο­γραμ­μί­ζει η ΠΟΕΔΗΝ.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων