- Διαφήμιση -

Κουνέλια σε κάδους.….και ο διασώστης

Χρειά­στη­κε μια συνέ­ντευ­ξη ενός  ευαί­σθη­του και συνει­δη­το­ποι­η­μέ­νου ανθρώ­που για να δια­πι­στώ­σου­με κάτι που υπο­ψια­ζό­μα­σταν αλλά δεν είχα­με σιγου­ρευ­τεί γι αυτό. Οτι αρκε­τά κατοι­κί­δια συντρο­φιάς δεν έχουν καλό τέλος. Οταν η συμ­βί­ω­ση φτά­σει στο τέλος ή όταν οι άνθρω­ποι δεν ξέρουν πως να τα χει­ρι­στούν ή όταν αρω­στή­σουν ή μεγα­λώ­σουν αρκε­τά η “τύχη” τους φτά­νει μέχρι και στους κάδους. Αδύ­να­μες, ταλαι­πω­ρη­μέ­νες, πειν­σμέ­νες. εξου­θε­νω­μέ­νες υπάρ­ξεις στους κάδους και αλλού.

 

Ο περι­στε­ριώ­της  Αγγε­λος Μιτσιά­λης  έιναι ένα φωτει­νό παρά­δειγ­μα  ευφλε­κτω­μέ­νου ανθρώ­που που αγω­νί­ζε­ται για αυτές τις περι­πτώ­σεις και δη για τα κου­νέ­λια που τώρα τελευ­ταία έχει αυξη­θείς η επι­λο­γή για ζώα συντροφιάς.

 

Στη συνέ­ντευ­ξη που ακο­λου­θεί στο περιο­δι­κό LIFO ο Αγγε­λος μας κάνει σοφό­τε­ρους ως προς μερι­κές πτυ­χές του θέματος

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων